Openbare raadpleging betreffende ontwerpbeslissing 1716 over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2018

Deadline:19 januari 2018
Publicatie:22 december 2017
Status:Open
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2018. De ontwerpbeslissing bevat in bijlage van het voorstel van Elia eveneens een versie met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde werkingsregels die van toepassing zijn sinds 1 november 2017. De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 19.01.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1716@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.1716@creg.be

Print Contact