Openbare raadpleging, door middel van een vragenlijst, over de beoordeling door de marktspelers van de transparantie van de informatie die ter beschikking wordt gesteld van iedereen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit

Deadline:17 november 2017
Publicatie:19 oktober 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
CREG
Elektriciteit
Aardgas

Onderwerp

De goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten vergt een totale transparantie van informatie. Het gebrek aan transparantie van de markten leidde tot de financiële crisis van 2008 die belangrijke zwaktes in de werking en de transparantie van de financiële markten blootlegde en als gevolg daarvan werden een aantal nieuwe meer dwingende regels sneller opgenomen in verordeningen en richtlijnen. Er zijn al veel aanpassingen van bepaalde verordeningen en richtlijnen gepland voor de komende maanden en jaren. De openbare raadpleging beperkt zich tot de geldende verordeningen en de omgezette richtlijnen inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

De volledige realisatie van de Europese doelstellingen inzake transparantie die een marktmonitoring beogen door zijn eigen spelers zal, op nationaal niveau, de monitoring aanvullen betreffende de werking van de markt en de evolutie van de Belgische groothandelsprijzen voor aardgas en elektriciteit die periodiek door de CREG wordt uitgevoerd. De gaswet en de elektriciteitswet vertrouwen immers de bevoegdheid toe aan de CREG om toezicht te houden op “de mate van transparantie, met inbegrip van de groothandelsprijzen” en op “de naleving van de transparantieverplichtingen door de elektriciteitsmaatschappijen en aardgasbedrijven”.

De CREG organiseert een openbare raadpleging aan de hand van onderhavige vragenlijst om de effectieve kwaliteit van de transparantie op deze markten te evalueren, met inbegrip van de verordeningen/richtlijnen inzake transparantie, REMIT en de financiële instrumenten en om van de marktspelers te weten te komen wat hun praktische ervaringen zijn en welke concrete suggesties zij hebben om de goede werking van de markten te verbeteren. Deze raadpleging volgt op de niet-vertrouwelijke studie (F) 1637 van 5 oktober 2017 van de CREG die als doel heeft de markt te informeren over de vele wettelijke voorschriften, implicaties en gevolgen van de geldende wettelijke Europese verordeningen en de omgezette Europese richtlijnen inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwant document

De niet-vertrouwelijke versie van de studie (F) 1637 van 5 oktober 2017 betreffende de toepassing van Europese en Belgische wetgeving in het kader van de transparantie van de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas.

Indicatieve doelgroep

Alle marktspelers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de Belgische (groothandels)markten voor gas en elektriciteit zoals leveranciers, producenten, shippers, professionele verenigingen en federaties, grote verbruikers, aggregatoren, traders, beurzen, tussenpersonen en andere organisaties.

Verdere stappen

Later zal de CREG een verslag opstellen over de relevante elementen die de marktspelers hebben meegedeeld om de transparantie van de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas te verbeteren. Dit verslag zal op de website van de CREG beschikbaar zijn.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode duurt 4 weken en loopt af op 17/11/2017 om 23.59u CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Uitsluitend op volgende wijze: de door u ingevulde vragenlijst (in EXCEL ter beschikking onder “Raadplegingsdocument”) per e-mail sturen naar consult.1637@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (die geen natuurlijke persoon is) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Directie Technische Werking van de markten - Directie Controle prijzen en rekeningen: +32 2 289 76 11 – email: consult.1637@creg.be

Print Contact