Uw elektriciteits- en aardgasfactuur

Sociale tarieven

Wat is het sociaal tarief ?

 • Een goedkoper tarief dan het normale tarief
 • Het wordt 2 maal per jaar berekend en gepubliceerd door de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven op de markt van de leveranciers van elektriciteit en aardgas
 • Het wordt enkel toegekend aan personen die behoren tot bepaalde categorieën
 • Het is identiek voor heel België, ongeacht de leverancier
 • Het omvat de energiecomponent alsook de distributie- en vervoersnettarieven. De begunstigde van het sociaal tarief wordt echter niet vrijgesteld van de betaling van de BTW, van de federale bijdrage, van de retributie voor de aansluiting op het net in Wallonië en van de bijdrage energiefonds in Vlaanderen.

Wat is het geldende sociaal tarief voor elektriciteit?

Vorige tarieven

Wat is het geldende sociaal tarief voor aardgas?

Vorige tarieven

Heeft u recht op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt toegekend aan personen of gezinnen die tot één van de volgende categorieën behoren:

 • Categorie 1: iedere eindafnemer of een lid van zijn gezin die geniet van een beslissing tot toekenning, door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, van :
  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % ;
  • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % ;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derde;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een integratietegemoetkoming.
 • Categorie 2: iedere eindafnemer of een lid van zijn gezin die geniet van een beslissing tot toekenning, door de Rijksdienst voor Pensioenen, van :
  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derde.
 • Categorie 3: iedere eindafnemer of een lid van zijn gezin die geniet van een beslissing tot toekenning, door een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, van :
  • een leefloon;
  • een financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
  • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen wordt;
  • een tegemoetkoming (voorschot) in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten.
 • Categorie 4: de huurders die een woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen waarvan de verwarming met aardgas plaats vindt door middel van een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, met name degene vermeld op de volgende websites: www.vmsw.be in Vlaanderen, www.swl.be in Wallonië en www.slrb.irisnet.be in Brussel.

Het sociaal tarief is niet van toepassing op:

 • tweede verblijfsplaatsen;
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

Hoe kan men het sociaal tarief verkrijgen?

Sinds juli 2009 dient men geen stappen meer te ondernemen om het te verkrijgen. Het wordt automatisch toegekend door uw leverancier als u tot voormelde categorieën 1, 2 of 3 behoort.

Concreet verzamelt de Federale Overheidsdienst Economie alle gegevens bij de verschillende instanties (leveranciers, rijksregister, kruispuntbank van de sociale zekerheid) en verwittigt hij uw leverancier indien het sociaal tarief voor u moet worden toegepast.

Via de website www.sociaaltarief.economie.fgov.be kunt u zelf nagaan of het sociaal tarief u automatisch wordt toegekend, voor welk contract en voor hoe lang.

Het systeem van attesten die u naar uw leverancier dient te sturen, blijft wel van toepassing indien u niet wil dat uw gegevens automatisch worden verwerkt. In dat geval dient u uw leverancier schriftelijk op de hoogte te brengen en hem elk jaar een attest van de bevoegde instelling over te maken (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Pensioenen, OCMW).

Indien u deel uitmaakt van categorie 4, dan krijgt u het sociaal tarief niet automatisch. Om te controleren of u effectief recht heeft op het sociaal tarief, dient u zich te richten tot de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw.

Heeft u andere vragen over de verkrijging van het sociaal tarief?

U kan contact opnemen met:

 • De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  (North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL, Tel. 0800/120 33, Fax 0800/120 57, E-mail info.eco@mineco.fgov.be, www.mineco.fgov.be)

of een van de drie volgende instellingen die beslissingen nemen voor het toekennen van hulp en uitkeringen die recht geven op het sociaal tarief:

 • de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  (Directie-generaal Personen met een handicap, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 1 - 1000 Brussel,
  Tel. 0800/98 799, Fax 02/509 81 85, E-mail handiF@minsoc.fed.be);
 • de Rijksdienst voor Pensioenen
  (Zuidertoren - 1060 Brussel, Tel. 02/529 30 01, Fax 02/529 39 21, E-mail info@rvponp.fgov.be); of
  • het OCMW van uw gemeente.

Referentie-energiecomponent (UITSLUITEND GEPUBLICEERD VOOR DE LEVERANCIERS)

De referentie-energiecomponenten elektriciteit en aardgas worden uitsluitend gepubliceerd voor de leveranciers en distributienetbeheerders in het kader van de terugbetaling van de schuldvorderingen beschermde klanten.

Aardgas:

Elektriciteit: