De federale bijdrage was een toeslag die tot 31 december 2021 geheven werd op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. De CREG berekende en publiceerde de eenheidstoeslagen van de verschillende componenten van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.

Ze diende ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Tot 2021 berekende en publiceerde de CREG de eenheidstoeslagen van de verschillende componenten van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.

De programmawet van 27 december 2021 heeft deze federale bijdragen geschrapt en vervangen door een bijzonder accijnsrecht op elektriciteit en een bijzonder accijnsrecht op aardgas.

De eenheidswaarden van de accijnzen worden vermeld in artikel 36 tot 44.

De wijzigingen van de elektriciteits- en aardgaswetten die de federale bijdrage elektriciteit en aardgas vervangen door accijnzen op elektriciteit en aardgas zijn opgenomen in artikel 80 tot 97.

Waarden van de federale bijdrage

Elektriciteit Aardgas
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018

Inning

De federale bijdrage was verschuldigd door de eindafnemers op alle hoeveelheden elektriciteit en aardgas die zij voor eigen gebruik afnamen/verbruikten.

In de praktijk stortten de transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia), de beheerder van het aardgasvervoersnet (Fluxys Belgium) en de beheerder van een directe gasleiding (Wingas) elk trimester aan de CREG de federale bijdrage door die zij vooraf aan hun klanten hadden gefactureerd. Deze klanten rekenden het bedrag ervan door aan hun klanten enzovoort tot op het ogenblik dat deze toeslag aangerekend werd aan de klant die de elektriciteit of het gas voor eigen gebruik heeft verbruikt (cascademechanisme).

Degressiviteit

Elektriciteit

Wanneer op een verbruikslocatie voor professioneel gebruik een hoeveelheid elektriciteit van meer dan 20 MWh/jaar wordt geleverd, zal de federale bijdrage voor die eindafnemers, op basis van hun jaarlijks verbruik, als volgt door de leveranciers en de houders van een toegangscontract verminderd worden:

  1. voor de verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar: met 15 %
  2. voor de verbruiksschijf tussen 50 MWh/jaar en 1.000 MWh/jaar: met 20 %
  3. voor de verbruiksschijf tussen 1.000 MWh/jaar en 25.000 MWh/jaar : met 25 %
  4. voor de verbruiksschijf meer dan 25.000 MWh/jaar: met 45 %.

Aardgas

Wanneer een hoeveelheid aardgas van meer dan 20.000 MWh/jaar wordt verstrekt aan een verbruikslocatie voor professioneel gebruik, wordt de federale bijdrage voor deze eindafnemer als volgt verlaagd, op basis van zijn jaarlijks verbruik:

  1. voor de verbruiksschijf tussen 20.000 MWh/jaar en 50.000 MWh/jaar : met 15 %
  2. voor de verbruiksschijf tussen 50.001 MWh/ jaar en 250.000 MWh/ jaar : met 20 %
  3. voor de verbruiksschijf tussen 250.001 MWh/ jaar en 1.000.000 MWh/jaar : met 25 %
  4. voor de verbruiksschijf hoger dan 1.000.001 MWh/jaar : met 45 %.

Vrijstellingen

Elektriciteitscentrales

De hoeveelheden aardgas die door een eindafnemer uitsluitend zijn afgenomen voor de productie van elektriciteit waren van de federale bijdrage vrijgesteld.

Warmtekrachtkoppelingseenheden

Wanneer de afgenomen hoeveelheden aardgas bestemd waren om een installatie voor gecombineerde productie van elektriciteit en warmte te voeden, werd de vrijstelling alleen toegekend voor de installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling / hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in verhouding tot de aardgashoeveelheden die gebruikt zijn om op het net geïnjecteerde elektriciteit te produceren.

Plafonds

Elektriciteit

Per verbruikslocatie en per jaar bedraagt de gefactureerde federale bijdrage voor die verbruikslocatie maximaal 250.000 euro voor elektriciteit.

Aardgas

Per verbruikslocatie en per jaar bedraagt de gefactureerde federale bijdrage voor die verbruikslocatie maximaal 750.000 euro voor aardgas.