Sociaal tarief

Hoeveel bedraagt het sociaal tarief?

Elektriciteit Aardgas
02/2020 - 07/2020 02/2020 - 07/2020
08/2019 - 01/2020 08/2019 - 01/2020
02/2019 - 07/2019 02/2019 - 07/2019
08/2018 - 01/2019 08/2018 - 01/2019
02/2018 - 07/2018 02/2018 - 07/2018

Vorige tarieven

Wat is het sociaal tarief ?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een gunstiger tarief voor personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën. Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde. Het biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief dat er is op de leveranciersmarkten voor elektriciteit en aardgas. De CREG legt om de 6 maanden de prijs vast.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen. Het gaat om volgende categorieën:

Categorie 1: toekenning door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derde;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming.

Categorie 2: toekenning door de Federale Pensioendienst van:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derde.

Categorie 3: toekenning door een OCMW van:

 • een leefloon;
 • een financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
 • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen wordt;
 • een tegemoetkoming (voorschot) in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 4: huurders in appartementsgebouwen met een collectieve installatie voor verwarming op aardgas, wanneer de woningen verhuurd zijn door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Erkende sociale huisvestigingsmaatschappijen vindt u op de volgende websites:

Het sociaal tarief elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfsplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen

Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

Als u tot de categorieën 1, 2 of 3 behoort, wordt het sociaal tarief elektriciteit en/of aardgas u automatisch toegekend. De Federale Overheidsdienst Economie verzamelt alle gegevens (bij leveranciers, rijksregister, kruispuntbank van de sociale zekerheid) en verwittigt uw leverancier dat het sociaal tarief voor u moet worden toegepast.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) krijgt u het sociaal tarief voor aardgasverwarming niet automatisch. U moet hiervoor contact opnemen met de eigenaar of de beheerder van het appartementsgebouw.

Print Contact