Op de energiemarkt zijn tal van bedrijven actief. Zij zijn verantwoordelijk voor productie, transport, distributie en verkoop van elektriciteit en aardgas.

Wie is elektriciteitsproducent?

Iedereen die elektriciteit produceert, is een elektriciteitsproducent Dit zijn zowel particulieren (bijvoorbeeld een gezin met zonnepanelen) als bedrijven.

Bedrijven produceren elektriciteit in kerncentrales (door de splitsing van atoomkernen) of klassieke centrales (met fossiele brandstoffen: steenkool, aardolie, gas). Dit noemen we grijze elektriciteit.

Voor groene elektriciteit worden hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen (wind, zon, geothermische warmte, golfslag, getij, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van afvalwaterzuiveringsinstallaties en biogassen) gebruikt.

Waar komt het aardgas vandaan?

In België zijn er geen aardgasbronnen. Het aardgas wordt voornamelijk ingevoerd uit Noorwegen, Nederland en Qatar (LNG) en in mindere mate uit Rusland en Groot-Brittannië.

Aardgas kan onder vloeibare vorm, dit is LNG, worden aangevoerd per methaanschip via Zeebrugge. LNG is voor het overgrote gedeelte afkomstig uit Qatar.

Wie vervoert elektriciteit en aardgas?

Elia vervoert elektriciteit vanuit de productiecentrales, via het hoogspanningsnet, naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers.

Fluxys vervoert aardgas vanuit de gasterminals naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers.

Wie verdeelt elektriciteit en aardgas?

De distributienetbeheerders brengen de energie naar woningen en kleinere bedrijven. Ze zijn verantwoordelijk voor een gebied.

Zoek hier uw distributienetbeheerder in het Vlaamse Gewest, in het Waalse Gewest en in het Brusselse Hoofstedelijke Gewest.

Wie verkoopt elektriciteit en aardgas?

Energieleveranciers kopen elektriciteit en aardgas bij de elektriciteitsproducenten en de aardgasinvoerders en verkopen die door aan Belgische klanten. Ze moeten hiervoor een leveringsvergunning hebben.

Kijk hier voor de lijst van leveranciers van elektriciteit en aardgas in het Vlaamse Gewest, in het Waalse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De rol van de regulatoren

Regulatoren zien toe op de goede werking van de elektriciteits- en gasmarkt. De bevoegdheden zijn verdeeld tussen de federale regering en de gewesten. Daarom is er een federale regulator (voor heel België) en is er in elk gewest eveneens een regulator (Vlaanderen, Wallonië, Brussel).

De federale regulator CREG

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas):

  • houdt toezicht op de transparantie van en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt;
  • keurt de transporttarieven van Elia en Fluxys goed;
  • waakt over consumentenbelangen;
  • kijkt of de markttoestand het algemeen belang voor ogen houdt en in het algemene energiebeleid past;
  • adviseert de overheid

De gewestelijke regulatoren

De gewestelijke regulatoren zijn de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt), de CWaPE (Commission Wallonne pour l'Energie) en BRUGEL (De Brusselse regulator voor energie).

Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de werking van de gewestelijke elektriciteits- en aardgasmarkten. Ze adviseren de gewestelijke overheden en controleren de toepassing van decreten en besluiten. Ze keuren de distributienettarieven goed en organiseren een bemiddelingsdienst waar consumenten terechtkunnen bij problemen met hun leverancier of distributienetbeheerder.

More informations