Contract tegen vaste prijs en contract tegen variabele prijs

Onder de vele producten die op de markt door de leveranciers worden aangeboden, zijn er leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas tegen vaste prijs en contracten tegen variabele prijs.

Bij een elektriciteits- of aardgascontract tegen vaste prijs, zal de prijs betaald per kilowattuur (kWh) tijdens de volledige looptijd van het contract dezelfde blijven. De enige uitzondering betreft contracten tegen een vaste prijs van onbepaalde duur waarvan de prijs door de leverancier kan worden gewijzigd (zie hieronder) mits naleving van de vermelde informatieve en opzegbepalingen.

Bij een elektriciteits- of aardgascontract tegen variabele prijs (ook producten met geïndexeerde prijzen genoemd), kan de prijs tijdens de volledige looptijd van het contract stijgen of dalen. De prijs volgt de evolutie van de groothandelsmarkten, meestal op trimestriële of maandelijkse basis (in functie van de indexeringsformule). De prijs betaald tijdens de looptijd van het contract zal dus afhangen van de evoluties op de groothandelsmarkten in functie van talrijke factoren (seizoen, wind, zon, beschikbaarheid van installaties, internationale markten,...). Door deze optie te kiezen, kan de betaalde prijs dalen als er tijdens de looptijd van het contract op de groothandelsmarkten een daling van de elektriciteits- of aardasprijs is of, daarentegen, kan de betaalde prijs stijgen in geval van een prijsstijging op de groothandelsmarkten.

Wat zijn de gevolgen van een contract tegen vaste prijs of een contract tegen variabele prijs ?

Door een contract tegen vaste prijs te kiezen, hebben consumenten zicht op de prijs die zij tijdens de looptijd van zijn contract zullen betalen. Een contract tegen vaste prijs maakt het voor de consumenten mogelijk om hun prijs veilig te stellen en zich op voorhand te wapenen tegen een prijsstijging op de energiemarkten. Omgekeerd, als de prijzen dalen, zullen zij daar niet van profiteren behalve als zij intussen van contract zijn veranderd. Dit kan altijd zonder kosten mits een opzegtermijn van één maand. Een vaste prijs garandeert dus dat de consumenten de prijs zullen betalen die bij het afsluiten van het contract werd aangekondigd (met de mogelijkheid om van contract te veranderen als de prijzen dalen). Het wordt dus aangeraden om op regelmatige basis zijn contract te vergelijken met het marktaanbod (wat gemakkelijk kan via de CREG Scan), bijvoorbeeld één keer per jaar en zeker wanneer de prijzen dalen/laag zijn en desgevallend van contract te veranderen. Het is belangrijk om rekening te houden met de vaste vergoeding en geen contract met vaste prijs af te sluiten met een hoge vast vergoeding, vooral als deze vaste vergoeding volledig wordt gefactureerd zelfs als de consument voor de einddatum van contract verandert.

Door een contract tegen variabele prijs te kiezen, hebben de consumenten geen zicht op de prijs die zij zullen betalen. De betaalde prijs zal afhangen van de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkten. De consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat zijn factuur aanzienlijk kan variëren van jaar tot jaar in functie van de marktprijzen. Zij moeten dus bereid zijn een hogere prijs te betalen wanneer de marktprijzen hoog zijn.  Wanneer de prijzen op de energiemarkten hoog zijn, kunnen consumenten die voor een contract met variabele prijs gekozen hebben echter profiteren van een eventuele toekomstige daling van de energieprijzen zonder van contract te moeten veranderen. Zij stellen zich wel bloot aan het risico meer te moeten betalen als de marktprijzen blijven stijgen, dan wanneer zij een contract tegen vaste prijs hadden gekozen. Zonder een actief beheer door de consumenten van hun energiecontracten zijn producten tegen variabele prijzen op lange termijn minder duur dan producten tegen vaste prijs die een grotere risicopremie bevatten die door de leverancier wordt doorgerekend op de factuur van de klant. Met een contract tegen variabele prijs is het echter niet mogelijk om door de evolutie van de energieprijzen te volgen de prijs vast te leggen wanneer de marktprijzen laag zijn.

Producten met een 'variabele' of een 'vaste' prijs: WAT en WAAROM ?

U kan ook onze korte video over dit onderwerp bekijken.

Contract van bepaalde duur en contract van onbepaalde duur

Onder de vele actieve producten die aan de residentiële afnemers worden aangeboden, zijn er leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas van bepaalde en onbepaalde duur. Het belangrijkste onderscheid tussen deze twee soorten contracten kan als volgt worden samengevat :

  • voor een contract van bepaalde duur (CBD) is de vaste prijs (als het gaat om een product tegen vaste prijs) of de formule voor de prijsindexering (als het gaat om een product tegen variabele prijs) tijdens de hele contractduur van toepassing en kan hij door de leverancier niet worden gewijzigd vóór het verstrijken van het contract;
  • omgekeerd, voor een contract van onbepaalde duur (COD) is de vaste prijs (als het gaat om een product tegen vaste prijs) of de formule voor de prijsindexering (als het gaat om een product tegen variabele prijs) voor onbepaalde tijd van toepassing en kan hij door de leverancier gewijzigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn. In sommige gevallen kunnen COD ook gepaard gaan met een contractuele prijsgarantie of indexeringsformule tijdens een initiële looptijd. 

Consumenten kunnen hun leveringscontract voor energie te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, ongeacht of ze een CBD of een COD hebben afgesloten. De leverancier mag hem geen opzeggingsvergoeding in rekening brengen.

De verschillen tussen de CBD’s en COD’s worden eveneens in de volgende tabel samengevat:

Belangrijkste kenmerken van contracten van bepaalde duur en contracten van onbepaalde duur

Verlenging of vernieuwing van een contract

De verlenging van een CBD komt erop neer dat het voor een nieuwe termijn wordt voortgezet zonder wijziging van de contractuele voorwaarden. De verlenging wordt 'stilzwijgend' genoemd indien daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is vereist van de klant van wie het contract afloopt.  De energieleveranciers die CBD's aanbieden, voorzien in hun algemene verkoopsvoorwaarden allemaal in bepalingen inzake de stilzwijgende verlenging van de contracten die aflopen.

De hernieuwing van een CBD betekent dat de leverancier het vervangt door een nieuw contractueel aanbod aan de klant vóór het verstrijken van het oorspronkelijke contract, waardoor een nieuwe contractuele relatie tot stand komt. De leveranciers voorzien in het algemeen in een opzegtermijn van twee maanden. De consument kan het contractvoorstel weigeren. Doet hij dit niet, dan wordt het voorstel tot vernieuwing volgens de algemene verkoopsvoorwaarden van de leveranciers geacht te zijn aanvaard.

Het is belangrijk goed te letten op elke mededeling die de leverancier 2 maanden voor het einde van een CBD en op elk moment in het geval van een COB verstuurt, aangezien die een voorstel tot hernieuwing van het contract kan bevatten dat een wijziging van de tarieven met zich meebrengt.