Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de ontwikkeling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met het voorstellen, na openbare raadpleging, van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van elke capaciteit in een capaciteitscategorie en de investeringsdrempels die een onderscheid maken tussen de capaciteitscategorieën overeenkomstig artikel 7undecies, § 5, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Per beslissing van 12 december 2019 heeft het directiecomité dit voorstel tot koninklijk besluit goedgekeurd. In het kader van de tenuitvoerlegging van dit voorstel bleek het echter noodzakelijk een aantal bepalingen ervan te wijzigen. De openbare raadpleging heeft enkel betrekking op de beoogde wijzigingen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 20.11.2020 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.CRM@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode, Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be