Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren. Een eerste formeel voorstel van werkingsregels werd bij de CREG ingediend op 13 november 2020. Naar aanleiding van besprekingen tussen de CREG en Elia over de inhoud van het voorstel en de wijziging van de elektriciteitswet met betrekking tot het CRM is Elia een nieuw voorstel aan het afwerken dat Elia (op 2 april) al voorlopig in het Engels heeft overgemaakt. Als gevolg van de analyse van deze laatste versie overweegt de CREG bepaalde wijzigingen aan het voorstel van Elia aan te brengen. De meeste van deze wijzigingen gaan over details en verantwoorden een voorlopige raadpleging, volgens de CREG, niet: sommige wijzigingen zijn echter wel belangrijk en maken een raadpleging van de marktspelers opportuun. Volgens de elektriciteitswet moeten de werkingsregels ten laatste op 15 mei op de website van de CREG worden gepubliceerd: de raadplegingsperiode is omwille van deze wettelijke termijn sterk ingeperkt.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

De raadplegingsperiode duurt 5 werkdagen en loopt af op 07.05.2021 om 23.59 CET inbegrepen.

Beperking van de reactie:

Alleen antwoorden met een maximale lengte van 15.000 tekens (inclusief spaties) worden geaccepteerd. De respondent zal ervoor zorgen dat hij een antwoordformaat opgeeft waarmee de CREG de naleving van deze vereiste kan verifiëren.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.CRM@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode, Bart De Waele & Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be