De aanvraag tot goedkeuring van Elia System Operator NV van het gemeenschappelijk voorstel voor de aanpassing van de CWE FBMC approval package met invoering van de Duits-Oostenrijkse grens en de implementatie van een minimum 20%RAM regel

Deadline:09 juli 2018
Publicatie:18 juni 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De aanvraag tot goedkeuring van Elia System Operator NV van het gemeenschappelijk voorstel voor de aanpassing van de CWE FBMC approval package met invoering van de Duits-Oostenrijkse grens en de implementatie van een minimum 20%RAM regel.

De aanpassingen hebben betrekking op de volgende drie documenten:

 • Documentatie van de CWE FB MC methodologie
 • Methodologie voor de capaciteitsberekening in de intraday tijdshorizon
 • Congestie-inkomsten allocatie bij CWE FB MC

Om het goedkeuringsproces te faciliteren, heeft Elia naast de finale versie ook de versie met wijzigingen ten opzichte van de laatste update (27 september 2017) overgebracht. Beide versies zijn ook beschikbaar gemaakt voor de publieke raadpleging in de bijlagen.

Raadplegingsdocument(en)

Overige

De CREG organiseert deze publieke raadpleging naar aanleiding van de aanvraag door Elia tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel voor een aanpassing van de CWE FBMC goedkeuringsvoorstel, die ze op 13 juni 2018 ontving.

De aanpassing betreft de introductie van de Duits-Oostenrijkse grens en de introductie van de minimum 20% RAM-regel als tijdelijke maatregel. Deze laatste geldt in afwachting van een verbeterd voorstel voor de CBCO-selectiemethode volgend op de vraag van CWE regulatoren in hun gemeenschappelijke positiepaper van 2015.

Deze aanpassing leidt tot wijziging van de drie hogergenoemde documenten, namelijk de CWE FBMC methodologie voor de day-ahead marktkoppeling, de methodologie voor de capaciteitsberekening in de intraday tijdshorizon en de methodologie voor de allocatie van de congestie-inkomsten bij de CWE FBMC.

Deze aanpassing werd gezamenlijk uitgevoerd door alle transmissienetbeheerders van de Centraal-West Europese (CWE) capaciteitsberekening regio. De CREG zal bij het nemen van haar nationale beslissing overleg plegen met de andere CWE regulatoren en tracht hierbij tot een gezamenlijk standpunt te komen.

De CREG organiseert een publieke consultatie op dit gemeenschappelijk voorstel voor een aanpassing van de CWE FBMC goedkeuringsvoorstel om de Belgische markt hierover te informeren met de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren. Gezien Elia hierover geen publieke consultatie georganiseerd heeft, kan de CREG op deze manier bij het overleg met CWE regulatoren rekening houden met de opmerkingen van de Belgische marktspelers.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 09.07.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

 • Per e-mail aan consult.1778@creg.be en/of
 • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
  CREG
  Andreas TIREZ
  Nijverheidsstraat 26-38
  1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Clara Verhelst, +32 2 289 76 78, consult.1778@creg.be

Print Contact