Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 01.07.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.658e79@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Gilles Wilmart, +32 2 289 76 11, consult.658E79@creg.be