Het gemeenschappelijk plan van alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders betreffende de gezamenlijke uitoefening van de MCO-functies

Deadline:23 januari 2017
Publicatie:13 januari 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het gewijzigde voorstel van de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (in België zijn dit Belpex NV en NORD POOL AS) voor een gemeenschappelijk plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de MCO-functies (hierna: “het MCO Plan”)

Het raadplegingsdocument omvat de goedkeuringsaanvraag van de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders voor een gewijzigd MCO Plan.

De CREG organiseert deze openbare raadpleging naar aanleiding van de goedkeuringsaanvraag van de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders van het gewijzigde MCO Plan. Dit gewijzigde MCO Plan werd bij de CREG op 14 december 2016 ter goedkeuring ingediend en parallel aan alle andere regulerende instanties op Unieniveau ter goedkeuring voorgelegd, overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, derde lid en artikel 9, twaalfde lid van de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. De aanleiding van de wijziging van dit MCO Plan is het gezamenlijk wijzigingsverzoek van alle regulerende instanties, door de CREG aan Belpex NV en NORD POOL AS gecommuniceerd op 13 oktober 2016

Deze raadpleging wordt georganiseerd gedurende een verkorte periode van 10 kalenderdagen. De CREG vraagt om een reactie op het voorstel van de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode:

Deze raadplegingsperiode bedraagt 10 dagen en loopt af op 23.01.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Reden verkorting minimumtermijn:

De CREG wenst de antwoorden van de Belgische marktdeelnemers te ontvangen teneinde op Unieniveau tot een gezamenlijke beslissing met alle andere regulerende instanties te kunnen komen. De verkorte raadplegingsperiode valt te motiveren door de verkorte goedkeuringsperiode van een gewijzigd voorstel, zoals bepaald in artikel 9, twaalfde lid van Verordening (EU) 2015/1222.

 Vorm voor indiening van opmerkingen:

  • Per e-mail aan consult.1603@creg.be
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 11, consult.1603@creg.be

Print Contact