20/07/2016 De goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV voor het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en de basislastgegevens

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV voor het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens.

Het raadplegingsdocument omvat de goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV. Hieraan werden toegevoegd de antwoorden ontvangen van marktpartijen op een eerdere openbare raadpleging georganiseerd door ENTSO-E en de begeleidende brief van ELIA SYSTEM OPERATOR NV die de CREG op 14 juni 2016 ontving.

De CREG vraagt om een reactie op de goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV voor het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens.

De CREG organiseert deze publieke raadpleging naar aanleiding van de goedkeuringsaanvraag door Elia van het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens, die ze op 14 juni 2016 ontving.

Deze methodologie werd door alle Europese transmissienetbeheerders gezamenlijk, gecoördineerd door ENTSO-E, ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke nationale regulerende instanties, overeenkomstig de bepalingen in Artikel 9(6) en Artikel 16(1) van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtstnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer.

Tijdens de ontwikkeling van het gemeenschappelijk voorstel werd reeds een publieke raadpleging georganiseerd door ENTSO-E, waarbij alle stakeholders van 4 februari 2016 tot 4 maart 2016 de mogelijkheid werd gegeven om hun opmerkingen aan ENTSO-E over te maken. De antwoorden van deze publieke raadpleging werden aan in een bijlage aan het gemeenschappelijk voorstel toegevoegd.

Aangezien deze raadpleging op Unie niveau werd georganiseerd en de CREG niet zeker is dat de Belgische markt voldoende hierover werd geïnformeerd met de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren op het voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens, organiseert de CREG hierover een publieke raadpleging.

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 20/07/2016 (middernacht CET) tot en met 30/08/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1551@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Nico Schoutteet – Tel. 00 32 2 289 76 72

Raadplegingsdocument(en) :

"All TSOs' proposal for a generation and load data provision methodology in accordance with Article 16 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management"

Verwante documenten:

Brief van Elia

20/07/2016 De goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV voor het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV voor het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel.

Het raadplegingsdocument omvat de goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV. Hieraan werden toegevoegd de antwoorden ontvangen van marktpartijen op een eerdere openbare raadpleging georganiseerd door ENTSO-E en de begeleidende brief van ELIA SYSTEM OPERATOR NV die de CREG op 14 juni 2016 ontving.

De CREG vraagt om een reactie op de goedkeuringsaanvraag van ELIA SYSTEM OPERATOR NV voor het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel.

De CREG organiseert deze publieke raadpleging naar aanleiding van de goedkeuringsaanvraag door Elia van het gemeenschappelijk voorstel voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel, die ze op 14 juni 2016 ontving.

Deze methodologie werd door alle Europese transmissienetbeheerders gezamenlijk, gecoördineerd door ENTSO-E, ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke nationale regulerende instanties, overeenkomstig de bepalingen in Artikel 9(6) en Artikel 17(1) van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtstnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer.

Tijdens de ontwikkeling van het gemeenschappelijk voorstel werd reeds een publieke raadpleging georganiseerd door ENTSO-E, waarbij alle stakeholders van 4 februari 2016 tot 4 maart 2016 de mogelijkheid werd gegeven om hun opmerkingen aan ENTSO-E over te maken. De antwoorden van deze publieke raadpleging werden aan in een bijlage aan het gemeenschappelijk voorstel toegevoegd.

Aangezien deze raadpleging op Unie niveau werd georganiseerd en de CREG niet zeker is dat de Belgische markt voldoende hierover werd geïnformeerd met de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren op het voorstel voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel, organiseert de CREG hierover een publieke raadpleging.
 

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 20/07/2016 (middernacht CET) tot en met 30/08/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1552@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Nico Schoutteet – Tel. 00 32 2 289 76 72

Raadplegingsdocument(en) :

"All TSOs' proposal for a common grid model in accordance with Article 17 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management"

Verwante documenten:

Brief van Elia

15/06/2016 - Raadpleging over de ontwerpbeslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2017

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR NV over de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2017.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage de niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR NV en een versie met in track changes de aangebrachte wijzigingen ten overstaan van het voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR NV over de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2016 goedgekeurd door beslissing (B)150618-CDC-1423 van de CREG van 18 juni 2015.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en de voorgestelde wijzigingen door ELIA SYSTEM OPERATOR NV op de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2017.
 

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 15/06/2016 (middernacht CET) tot en met 06/07/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1526@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Jacques Gheury – Tel. 00 32 2 289 76 71

Raadplegingsdocumenten :

Verwante documenten:

Ontvangen antwoord :

Eindbeslissing 1526

31/05/2016 - Openbare raadpleging over de aanvraag tot benoeming van [VERTROUWELIJK] als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Per brief van 23 oktober 2015 heeft Balansys NV een aanvraag tot benoeming van [VERTROUWELIJK] als nalevingsfunctionaris van Balansys NV bij de CREG ingediend alsmede de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris.

Balansys NV werd bij notariële akte als een Luxemburgse vennootschap opgericht op 7 mei 2015 en heeft als missie op te treden als balancing operator voor het geografisch gebied België-Luxemburg, zijnde de geïntegreerde H-gasmarkt van Luxemburg en België en de L-gasmarkt in België. Om operationeel te kunnen zijn, bepaalt de gaswet dat een nalevingsfunctionaris door Balansys NV moet worden aangeduid na goedkeuring van de CREG. Daarnaast bepaalt de gaswet eveneens dat de CREG de voorwaarden van het mandaat of de arbeidsvoorwaarden van de nalevingsfunctionaris, alsmede de duur van het mandaat moet goedkeuren.

Het directiecomité van de CREG heeft beslist een openbare raadpleging te houden over zijn ontwerpbeslissing (B)160512-CDC-1509 over de benoeming van de nalevingsfunctionaris van Balansys NV alsmede over de voorwaarden van het mandaat, met inbegrip van de duur ervan.
 

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 31/05/2016 (middernacht CET) tot en met 10/06/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1509@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Koen Locquet
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Maria-Isabella Detand (02/289.76.93) of Chris Cuijpers (02/289.76.63)

Raadplegingsdocument

Verdere stappen:

Het nemen van een eindbeslissing over de door Balansys NV voorgestelde nalevingsfunctionaris, de voorwaarden en de duur van het mandaat na afloop van de openbare raadpleging

12/05/2016 - Openbare raadpleging over de vraag tot goedkeuring vanwege de NV Fluxys Belgium van het voorstel van standaard DNB-aansluitingscontract (d.w.z. voor de aansluiting van de distributienetbeheerders op het aardgasvervoersnet)

Per brief van 9 november 2015 heeft Fluxys Belgium NV een voorstel van standaard DNB-aansluitingscontract ter goedkeuring bij de CREG ingediend. Fluxys Belgium NV meldt dat dit standaard DNB-aansluitingscontract tot doel heeft de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend in 2006 tussen Fluxys Belgium NV en de distributienetbeheerders, die de contractuele relaties tussen de partijen behandelt, te vervangen.

Fluxys Belgium NV verklaart dat dit standaard DNB-aansluitingscontract, gebaseerd op deze bestaande samenwerkingsovereenkomst, het voorwerp heeft uitgemaakt van overleg tussen Fluxys Belgium NV, de distributienetbeheerders, de regionale regulatoren en de diensten van de CREG teneinde deze af te stemmen op de gedragscode. Fluxys Belgium NV meldt ten slotte dat dit contract het voorwerp uitmaakte van een raadpleging bekend gemaakt op haar website tussen 9 februari en 9 maart 2015.

Het directiecomité van de CREG heeft beslist een openbare raadpleging te houden over zijn ontwerpbeslissing (B)160218-CDC-1508 over het door de NV Fluxys Belgium voorgestelde standaard DNB-aansluitingscontract (d.w.z. voor de aansluiting van de distributienetbeheerders op het aardgasvervoersnet) met het voorstel van Fluxys Belgium als bijlage.
 

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 12/05/2016 (middernacht CET) tot en met 09/06/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1508@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Geert Clauwaert (02/289.76.61) of Myriam Roobrouck (02/289.76.20)

Raadplegingsdocument:

Ontwerpbeslissing (B)160218-CDC-1508 over het door de NV Fluxys Belgium voorgestelde standaard DNB-aansluitingscontract (d.w.z. voor de aansluiting van de distributienetbeheerders op het aardgasvervoersnet) met het voorstel van Fluxys Belgium als bijlage

Verdere stappen:

Het nemen van een eindbeslissing over het door de NV Fluxys Belgium voorgestelde standaard DNB-aansluitingscontract na afloop van de openbare raadpleging

04/05/2016 - Raadpleging over de ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten - Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 augustus 2016 en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2017

De ontwerpbeslissing bevat als bijlage de niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van Elia, en eveneens een versie waarin de aangebrachte wijzigingen werden aangeduid ten overstaan van de werkingsregels die door de CREG werden goedgekeurd aan de hand van beslissing (B)150717-CDC-1424 van 17 juli 2015.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de aanpassingen voorgesteld door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 04/05/2016 (middernacht CET) tot en met 26/05/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1525@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Directie T – Tel 00 32 2 289 76 74

Raadplegingsdocument(en):

Verwante documenten:

Ontvangen antwoorden

Eindbeslissing 1525

18/03/2015 Consultatie over de registratie van de Europese marktdeelnemers (REMIT)

Van 18 maart tot en met 22 april 2016 organiseert ACER een openbare raadpleging over de werking en het nut van het Europees register van marktdeelnemers.

Het doel van deze consultatie is tweeledig. Het verzamelt enerzijds feedback van de marktdeelnemers over de registratie met als doel het formaat beschreven in het ACER Besluit met nr 01/2012 te actualiseren. Het maakt anderzijds een rapport op voor de Europese Commissie met als doel het functioneren en het nut van het Europees register te beoordelen en, indien nodig, om oplossingen aan te brengen die de transparantie en integriteit van groothandelsmarkten voor energie verbeteren zodat gelijkwaardige mededingingsvoorwaarden voor marktdeelnemers in de gehele EU gewaarborgd blijven.

De CREG onderkent het belang van deze materie en moedigt de Belgische belanghebbenden aan om aan de consultatie deel te nemen.

Het raadplegingsdocument is beschikbaar via http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2016_R_01.aspx. Reacties kunnen per e-mail worden overgemaakt aan Remit.PublicConsultations@acer.europa.eu.

24/03/2016 Workshop over de kosten voor de levering van de spanningsregelingsdienst

In het kader van de offerteaanvragen die Elia organiseert voor de reservering van de reactieve vermogenscapaciteiten, wil de CREG een proces starten rond de evaluatie van de kosten van de levering van de spanningsregelingsdienst. Via dit proces zou duidelijk moeten worden welke kostencategorieën voor de CREG als referentie zouden kunnen dienen bij haar beoordeling van het al dan niet manifest onredelijk karakter van de offertes die door Elia zullen geselecteerd worden.

Tijdens een interactieve workshop die de CREG organiseert op donderdag 24 maart van 14 tot 17 uur stelt een consultant van DNV-GL zijn studie met de titel "Cost of reactive power provision from generators" voor die op vraag van Elia werd uitgevoerd. De aanwezigen kunnen vervolgens op de presentatie reageren en hun visie over het onderwerp verduidelijken.

Deze workshop gaat door bij de CREG (Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel) en richt zich naar mogelijke leveranciers van de spanningsregelingsdienst.

Inschrijvingsmodaliteiten:

De workshop richt zich naar ARP's, producenten en aggregatoren met minstens één productie-eenheid (ook een lokale productie-eenheid) die op het transmissienet van Elia zijn aangesloten.

Inschrijven kan per e-mail aan gilles.wilmart@creg.be uiterlijk op maandag 21 maart 2016.

Ter voorbereiding van de workshop ontvangt u de slides van de presentatie van DNV-GL op dinsdag 22 maart 2016.

21/03/2016 Workshop over de reacties die de CREG heeft ontvangen op haar voorstellen in verband met de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren

In het kader van de gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, kent artikel 6 van de wet van 28 juni 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie de CREG een nieuwe bevoegdheid toe. De CREG dient voortaan alle redelijke maatregelen te nemen om vraagzijdemiddelen, zoals vraagrespons, aan te moedigen om deel te nemen aan het aanbod op de groothandelsmarkt op dezelfde wijze als de middelen met betrekking tot het aanbod.

Daarenboven heeft de federale regering in haar eerste pakket maatregelen om de bevoorradingszekerheid in België te verzekeren de CREG belast om "de middelen te onderzoeken die moeten toegepast worden om de toegang tot de markt voor vraagbeheer te faciliteren".

Daarom, en in het kader van haar gebruikelijke opdrachten (in het bijzonder het toezicht op de werking van de elektriciteitsmarkt, de regulering van ondersteunende diensten en het toezicht op de strategische reserve) heeft de CREG in september 2015 een raadpleging van de marktspelers georganiseerd met als doel de obstakels te onderzoeken waarmee zij geconfronteerd worden evenals de verschillende mogelijkheden om deze obstakels weg te nemen.

Op basis hiervan heeft de CREG een tussentijds verslag opgesteld waarin zij maatregelen voorstelt met het oog op de verbetering van het vraagbeheer. Dit verslag werd in januari 2016 aan de marktspelers ter consultatie voorgelegd. De CREG heeft de ontvangen antwoorden geanalyseerd en wenst de volgende onderwerpen met de marktspelers te bespreken:

 • Modaliteiten van de financiële compensatie van de leveranciers
 • (On)noodzakelijkheid van de vaststelling van het effect van de activering van de vraagflexibiliteit op de hoofdteller
 • Rebound effect: vraag om te illustreren met concrete voorbeelden
 • (Niet-)gefaseerde implementatie van het model
 • Gevolg gegeven aan het verslag

Hiervoor nodigt de CREG u uit voor een workshop in haar lokalen op maandag 21 maart 2016 van 11 uur tot 15 uur.

Inschrijvingsmodaliteiten:

Via e-mail naar consult.demand@creg.be vóór 16 maart 2016.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Patricia Debrigode, Jacques Gheury: consult.demand@creg.be

Bijlage(n):

26/01/2016 Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren

In het kader van de gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, kent artikel 6 van de wet van 28 juni 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie de CREG een nieuwe bevoegdheid toe. De CREG dient voortaan alle redelijke maatregelen te nemen om vraagzijdemiddelen, zoals vraagrespons, aan te moedigen om deel te nemen aan het aanbod op de groothandelsmarkt op dezelfde wijze als de middelen met betrekking tot het aanbod.

Daarenboven heeft de federale regering in haar eerste pakket maatregelen om de bevoorradingszekerheid in België te verzekeren de CREG belast om "de middelen te onderzoeken die moeten toegepast worden om de toegang tot de markt voor vraagbeheer te faciliteren".

Daarom, en in het kader van haar gebruikelijke opdrachten (in het bijzonder het toezicht op de werking van de elektriciteitsmarkt, de regulering van ondersteunende diensten en het toezicht op de strategische reserve) heeft de CREG in september 2015 een raadpleging van de marktspelers georganiseerd met als doel de obstakels te onderzoeken waarmee zij geconfronteerd worden evenals de verschillende mogelijkheden om deze obstakels weg te nemen.

Op basis hiervan heeft de CREG een tussentijds verslag opgesteld waarin zij maatregelene voorstelt met het oog op de verbetering van het vraagbeheer. Zij wenst opnieuw de opmerkingen en suggesties van de marktspelers te ontvangen met betrekking tot de voorstellen die zij formuleert.

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 26/01/2016 (middernacht CET) tot en met 17/02/2016 (middernacht CET)

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.demand@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Patricia Debrigode, Jacques Gheury: consult.demand@REMOVETHIScreg.be

Raadplegingsdocument(en):

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren - TUSSENTIJDS VERSLAG

Executive summary

06/01/2016 Ontwerpbeslissing met betrekking tot het voorstel van Elia inzake de werkingsregels voor de strategische reserve

Onderwerp:

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing met betrekking tot het voorstel van de  NV ELIA SYSTEM OPERATOR inzake de werkingsregels voor de strategische reserve die vanaf 1 november 2016 toepasbaar zullen zijn.

De ontwerpbeslissing bevat als bijlage het voorstel van Elia alsook een versie met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde werkingsregels die vanaf 1 november 2015 van toepassing zijn.

De CREG wenst naast de reactie op de ontwerpbeslissing eveneens de standpunten te kennen van de marktpartijen over bepaalde aspecten met betrekking tot de toekomstige evolutie van de werkingsregels van de strategische reserve. Hiertoe wordt een korte vragenlijst bij de raadplegingsdocumenten gevoegd.

Modaliteiten van de raadpleging:

 • Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 06/01/2016 (middernacht CET) tot en met 27/01/2016 (middernacht CET)

Wegens een tijdelijke onbeschikbaarheid van de tekst over deze openbare raadpleging op het einde van de raadplegingsperiode verlengt de CREG de consultatieperiode tot en met 29/01/2016 (middernacht CET).

 • Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1494@REMOVETHIScreg.be en/of

Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

 • Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Bart De Waele (tel. : +32(0)2 289 76 11 – e-mail: consult.1494@REMOVETHIScreg.be

Raadplegingsdocument(en):

Ontwerpbeslissing (B) 160105-CDC-1494 met vragenlijst over de evolutie van de werkingsregels van de strategische reserve

Antwoorden :

16/12/2015

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B)151210-CDC-1467 over "de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de intraday toewijzing van capaciteit op de koppelverbindingen Frankrijk-België en Nederland-België".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1467@REMOVETHIScreg.be.

Er wordt een termijn van 27 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met dinsdag 12 januari 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten van de consultatie kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt overgenomen in het consultatierapport of in de eindbeslissing.

De respondenten van de consultatie kunnen eveneens vragen om hun antwoord vertrouwelijk te behandelen. In dit geval verantwoorden ze rechtstreeks hun vraag. Desgevallend behoudt de CREG zich het recht voor om te vragen haar een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te leveren. De CREG zal bovendien zelf, in samenspraak met de respondent, oordelen over het daadwerkelijk vertrouwelijk karakter van het antwoord.

De ontwerpbeslissing waarop de CREG raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

 • Bijlage 1 : Een beschrijving van de te gebruiken methoden ("Implémentation du marché infra-journalier sur les frontières belges", in het Frans)
 • Bijlage 2 : De procedures voor expliciete toewijzing ("Règles d'Allocation des Capacités Infra-journalières sur l'Interconnexion France-Belgique (Règles IFB). Version 3.0", in het Frans)
 • Bijlage 3 : Beschrijving van de impliciete toewijzing gepland voor de tweede fase – versie A ("Intraday Implicit Cross-Border allocation on BE-NL and BE-FR borders. Version 1.0.A", in het Engels)
 • Bijlage 4 : Beschrijving van de impliciete toewijzing gepland voor de tweede fase – versie B ("Intraday Implicit Cross-Border allocation on BE-NL and BE-FR borders. Version 1.0.B", in het Engels)
 • Bijlage 5 : Een overzicht van de wijzigingen in de IFB regels in het geval van co-existentie van impliciete en expliciete toewijzingen ("Amendements à apporter aux Règles IFB 3.0 dans le cadre d'allocations implicite et explicite en parallèle pour la capacité transfrontalière infra-journalière", in het Frans)

De gemeenschappelijke raadpleging CREG-CRE :

 • Bijlage 6 : Gemeenschappelijk document CRE-CREG ter ondersteuning van de publieke raadpleging ("Consultation publique du 16 décembre 2015 relative à l'évolution de l'allocation des capacités à l'interconnexion électrique France-Belgique à l'échéance infra journalière - Consultation conjointe de la Commission de Régulation de l'Enérgie (CRE) et de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)", in het Frans)

10/12/2015

De CREG organiseert een consultatie over ontwerpbeslissing (B)151203-CDC-1480 tot vaststelling van de methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico's. Artikel 13(6) van de Europese Verordening nr. 347/2013 bepaalt dat elke nationale regulerende instantie haar methodologie en criteria bekendmaakt voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij horende hogere risico's. Het voorliggende document, dat ter raadpleging wordt voorgelegd, geeft weer hoe de CREG de risico's van investeringen in de elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten zal beoordelen.

Voorgelegd ter consultatie:

07/12/2015 Algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge – Model van toepassing op de Belgische grenzen voor de intradaycapaciteit.

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B)150827-CDC-1436 over "het algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge - model van toepassing op de Belgische grenzen voor intradaycapaciteit".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1479@REMOVETHIScreg.be.

Er wordt een termijn van 35 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met zondag 10 januari 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten van de consultatie kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt overgenomen in het consultatierapport of in de eindbeslissing.

De respondenten van de consultatie kunnen eveneens vragen om hun antwoord vertrouwelijk te behandelen. In dit geval verantwoorden ze rechtstreeks hun vraag. Desgevallend behoudt de CREG zich het recht voor om te vragen haar een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te leveren. De CREG zal bovendien zelf, in samenspraak met de respondent, oordelen over het daadwerkelijk vertrouwelijk karakter van het antwoord.

De ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

 • Het voorstel van Elia: Berekeningsmethode voor de intraday capaciteit met bijlage 1: Methodolody for capacity calculation for ID timeframe (in het Engels)
 • bijlage 2 : continuous improvement Process of Intraday Capacity Calculation (in het Engels)

17/11/2015 Algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge – Model van toepassing op de Belgische grenzen voor de intradaycapaciteit.

De CREG ontving van Elia het voorstel over het algemeen model voor de berekening van grensoverschrijdende overdrachtcapaciteit op de intraday tijdshorizon. De CREG zal een ontwerpbeslissing over dit voorstel doen en zal deze publiceren in het kader van haar raadpleging.

De CREG wenst hierbij reeds de marktspelers te informeren over :

 • Het voorstel van Elia: Berekeningsmethode voor de intraday capaciteit met bijlage 1: Methodolody for capacity calculation for ID timeframe (in het Engels)
 • bijlage 2 : continuous improvement Process of Intraday Capacity Calculation (in het Engels)

18/11/2015 Workshop over de working paper over de prijspieken op de Belgische day-ahead spotbeurs Belpex op 22 september 2015

Het directiecomité van de CREG keurde vandaag de "Working paper on the price spikes observed on the Belgian day-ahead spot exchange Belpex on 22 September 2015" goed.

Het doel van deze working paper is om de voorlopige analyse en de besluiten van de CREG met betrekking tot de hoge prijzen en prijspieken die op 22 september 2015 waren vastgesteld op de Belgische day-ahead elektriciteitsbeurs Belpex uiteen te zetten. De nadruk ligt op de day-ahead markt, hoewel sommige onderwerpen van de intraday- en real time-markt ook worden geanalyseerd.

De belangrijkste conclusie van de working paper is dat de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit op een inefficiënte en discriminerende manier werd gebruikt. Uit wat er op 22 september 2015 is gebeurd blijkt duidelijk dat niet-competitieve stromen - vooral loop flows - prioritair toegang hebben tot grensoverschrijdende capaciteit, los van het feit of deze capaciteit schaars is of van de bereidheid tot betalen. Soms zijn meer dan de helft van de vastgestelde fysieke stromen niet-competitief. Dit geldt ook als marktdeelnemers bereid zijn de maximale prijs van 3.000 €/MWh te betalen, met een hoger risico voor de bevoorradingszekerheid tot gevolg.

De CREG stelt vijf oplossingen voor om tot een efficiënt en niet-discriminerend gebruik van de soms zeer schaarse grensoverschrijdende capaciteit te komen. Deze oplossingen richten zich niet enkel op de Belgische marktdeelnemers maar op alle marktdeelnemers die aan de op stromen gebaseerde marktkoppeling deelnemen. Deze oplossingen zijn noodzakelijk om de Europese interne markt en de Energie-unie te voltooien.

Om de discussie te vergemakkelijken, organiseert de CREG op woensdag 18 november a.s. om 10u00 een workshop over deze working paper. Alle geïnteresseerde marktpartijen zijn welkom. De workshop gaat door in de kantoren van de CREG (Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel) en wordt in het Engels gehouden. U kunt uw deelname bevestigen via e-mail aan Wendy Goovaerts (wgo@@creg.be).

Op basis van de opmerkingen die de CREG tijdens de workshop ontvangt en een meer gedetailleerde uitwerking zal de CREG haar analyse over 22 september afwerken en deze working paper updaten. Deze update zal eveneens een analyse van de prijspieken op 16 oktober 2015 bevatten.

18/11/2015 Working Paper on the price spikes observed on the Belgian day-ahead spot exchange Belpex on 22 September 2015

Today the CREG board of directors approved the "Working paper on the price spikes observed on the Belgian day-ahead spot exchange Belpex on 22 September 2015".

The objective of this working paper is to present the preliminary analysis and conclusions of CREG concerning the occurrence of elevated prices and price peaks on the Belgian day-ahead power exchange Belpex on 22 September 2015. The focus is on the day ahead market, although some topics of the intra-day and real time market are also analyzed.

The main conclusion of the working paper is the inefficient and discriminatory use of cross-border capacity. The case of 22 September 2015 makes it very clear that non-competitive flows, for the largest part loop flows, have priority access to the cross-border capacity, regardless of the scarcity of this capacity or the willingness to pay for it. Sometimes much more than half of the observed physical flow are non-competitive flows. This is even true if market participants are willing to pay the maximal price of 3.000 €/MWh, which increases the risk for security of supply.
CREG proposes five solutions to achieve an efficient and non-discriminatory use of the sometimes very scarce cross-border capacity, not only for Belgian market participant but for all market participants who participate in the flow-based market coupling. These solutions are a necessary condition to achieve the European internal market as well as the Energy Union.

To facilitate discussions, CREG organizes a workshop on this working paper on 18 November 2015 at 10 am at the CREG premises (Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussels). Interested market parties are welcome. The workshop will be held in English. Please confirm your attendance by e-mail addressed to Wendy Goovaerts (wgo@@creg.be).

Based on the comments received during the workshop and a more detailed study, the CREG will finish its analysis of 22 September and update this working paper. This update will also include an analysis of the prices spikes on 16 October 2015.

28/09/2015 CREG Jaarconferentie rond "Gereguleerde energieprijzen"

Op maandag 28 september organiseerde de CREG haar jaarconferentie in samenwerking met Florence School of Regulation rond het thema "Gereguleerde energieprijzen". In februari 2015 gaf de Europese Commissie in haar document rond de Energy Union aan dat zij het uitfaseren van gereguleerde energieprijzen als een prioriteit beschouwt. Maar wat zijn wettelijke en economische bezwaren tegen gereguleerde prijzen? Hoe kunnen we een vlotte overgang verzekeren? En wat verstaan we uiteindelijk onder gereguleerde prijzen?
Rond dit onderwerp nodigden de CREG en Florence School of Regulation een aantal internationale sprekers uit die het thema benaderden vanuit een interdisciplinair perspectief.

De presentaties van deze conferentie vindt u hieronder (in het Engels)

07/09/2015 : De middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren en richt zich hiervoor tot de marktspelers voor elektriciteit. Ze wil samen met hen onderzoeken met welke obstakels marktpartijen geconfronteerd worden en wat volgens hen de mogelijke opties zijn om deze weg te werken.

In het kader van de gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, kent artikel 6 van de wet van 28 juni 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie de CREG een nieuwe bevoegdheid toe. Conform artikel 23, §1, 5°bis van de Elektriciteitswet dient de CREG voortaan alle redelijke maatregelen te nemen om vraagzijdemiddelen, zoals vraagrespons, aan te moedigen om deel te nemen aan het aanbod op de groothandelsmarkt op dezelfde wijze als de middelen met betrekking tot het aanbod.

Daarenboven heeft de federale regering in haar eerste pakket maatregelen om de bevoorradingszekerheid in België te verzekeren de CREG belast om "de middelen te onderzoeken die moeten toegepast worden om de toegang tot de markt voor vraagbeheer te faciliteren".

Daarom, en in het kader van haar gebruikelijke opdrachten (in het bijzonder het toezicht op de werking van de elektriciteitsmarkt, de regulering van ondersteunende diensten en het toezicht op de strategische reserve) houdt de CREG een raadpleging van de marktspelers.

De CREG wenst samen met de marktspelers te onderzoeken met welke obstakels zij in voorkomend geval worden geconfronteerd en wat de mogelijke opties zijn om ze weg te werken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Belgische markt en met de nadruk op het concrete karakter van deze maatregelen.

Op basis hiervan zal de CREG, in het kader van haar federale bevoegdheden, actievoorstellen formuleren om vraagbeheer te bevorderen.

De raadpleging gebeurt aan de hand van de volgende vragenlijst. Gelieve deze vragenlijst in te vullen en te mailen naar het volgende adres: consult.demand@creg.be tegen ten laatste 30 september 2015.

24/08/2015 Bijlage 4 aan de Tariefmethodologie Elektriciteit

De CREG organiseert een consultatie over het ontwerp van bijlage 4 van de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in verband met de stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net die de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn aan de netbeheerder kan toekennen. Dit ontwerp van bijlage 4 werd opgesteld met toepassing van artikel 12, §4, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit.

Voorgelegd ter consultatie:

De volgende documenten maken ook deel uit van de besluitvorming over deze bijlage 4 aan de tariefmethodologie:

Over de reacties op deze raadpleging heeft de CREG een verslag van de raadpleging opgesteld, dat eveneens de voorgenomen aanpassingen aan de ontwerptekst bevat.

07/09/2015: Consultatie over de ontwerpbeslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Nederland

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B)150827-CDC-1436 over de "Methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Nederland".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1436@creg.be.

Er wordt een termijn van 21 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met vrijdag 28 september 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten van de consultatie kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt overgenomen in het consultatierapport of in de eindbeslissing.

De respondenten van de consultatie kunnen eveneens vragen om hun antwoord vertrouwelijk te behandelen. In dit geval verantwoorden ze rechtstreeks hun vraag. Desgevallend behoudt de CREG zich het recht voor om te vragen haar een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te leveren. De CREG zal bovendien zelf, in samenspraak met de respondent, oordelen over het daadwerkelijk vertrouwelijk karakter van het antwoord.

De ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

28/08/2015 Openbare raadpleging over de Europese regels voor de veiling van langetermijnrechten en voor schaduwveilingen

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B)150827-CDC-1446 over "het voorstel van de NV Elia System Operator van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1446@creg.be.

Er wordt een termijn van 21 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met vrijdag 18 september 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten van de consultatie kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt overgenomen in het consultatierapport of in de eindbeslissing.

De respondenten van de consultatie kunnen eveneens vragen om hun antwoord vertrouwelijk te behandelen. In dit geval verantwoorden ze rechtstreeks hun vraag. Desgevallend behoudt de CREG zich het recht voor om te vragen haar een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te leveren. De CREG zal bovendien zelf, in samenspraak met de respondent, oordelen over het daadwerkelijk vertrouwelijk karakter van het antwoord.

De ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

19/06/2015 Consultatie over de vraag tot goedkeuring van de evaluatie­methode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2016.

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Dit voorstel betreft de vraag tot goedkeuring van de evaluatie­methode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2016.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1423@creg.be.
Een termijn van twee weken wordt gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met maandag 6 juli 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.
De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

Aanvullend document :

15/06/2015 Consultatie over de vraag tot goedkeuring van de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over haar ontwerpbeslissing met betrekking tot een voorstel van Elia. Dit voorstel betreft de vraag tot goedkeuring van de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartier¬onevenwichten. In deze context zullen enkel opmerkingen en observaties die betrekking hebben op de aanpassingen van de werkingsregels in overweging genomen worden.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1424@creg.be.
Een termijn van drie weken wordt gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met maandag 6 juli 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.
De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

Aanvullend document :

27/05/2015 Consultatie over het standaardiseren van de publicatie van voorkennis (REMIT)

Van 27 mei tot 26 juni 2015 organiseert ACER een openbare raadpleging over het standaardiseren van de publicatie van voorkennis door marktdeelnemers onder Artikel 4 van REMIT. Een gestandardiseerde publicatievorm moet zorgen voor een faire, effectieve en transparante communicatie van informatie die waarschijnlijk significante gevolgen zal hebben voor groothandelsenergieprijzen. ACER heeft een reeks aanbevelingen opgesteld over een minimum vereist formaat (uitgaand van web feeds) en nodigt alle betrokken partijen uit om hun opmerkingen te geven. De CREG onderkent het belang van deze materie en moedigt de Belgische belanghebbenden aan om aan de consultatie deel te nemen.

Het raadplegingsdocument is beschikbaar via
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2015_R_03.aspx.
Reacties kunnen per e-mail worden overgemaakt aan Remit.PublicConsultations@REMOVETHISacer.europa.eu.

27/03/2015 Consultatie over de vraag tot goedkeuring van de implementatie van de koppeling van de dagmarkten gebaseerd op de stromen (Flow-Based Market Coupling of FBMC) in de regio CWE (Centraal-West Europa)

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de Ontwerpbeslissing (B)150326-CDC-1410 over "de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de implementatie van de koppeling van de dagmarkten gebaseerd op de stromen in de regio CWE (Centraal-West Europa)".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1410@creg.be.

Er wordt een termijn van 19 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met dinsdag 14 april 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft:

De gezamenlijke teksten van de regulatoren van de CWE-regio:

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

16/03/2015 Inwerkingtreding van een marktkoppeling op de dagmarkt gebaseerd op de stromen in de CWE regio

De CREG ontving van Elia het voorstel over de inwerkingtreding van een marktkoppeling op de dagmarkt gebaseerd op de stromen in de CWE regio. De CREG zal een ontwerpbeslissing over dit voorstel doen en zal deze publiceren in het kader van haar raadpleging.

De CREG wenst hierbij reeds de marktspelers te informeren over :

24/02/2015 Workshop REMIT

Op 24 februari 2015 organiseerde de CREG een interactieve workshop rond het thema "Registratie van marktdeelnemers onder REMIT".

We gingen er hoofdzakelijk in op de praktische aspecten van de registratie: Wie moet zich registreren? Hoe aanmelden op het CEREMP-platform? Welke gegevens worden verzameld? Wat mag u in de toekomst verwachten?

De presentatie die tijdens de workshop gegeven werd, vindt u hier.

10/02/2015 Wijzigingen die het directiecomité overweegt aan zijn huishoudelijk reglement voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie

 • Onderwerp:

Het directiecomité van de CREG organiseert een openbare raadpleging over de wijzigingen die het overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie.

Doel van deze wijzigingen is vooreerst om de motiveringsplicht uit te breiden tot alle beslissingen van het directiecomité van de CREG. De wijzigingen beogen verder - op basis van ervaring - meer duidelijkheid te verschaffen in de organisatie en het verloop van de raadplegingsprocedure (zoals deze kadert binnen artikel 23, §2bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, §4, tweede en derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen). Tot slot wenst het directiecomité te definiëren hoe het omgaat met de eventuele vertrouwelijkheid van overgemaakte informatie in het kader van publicaties door de CREG.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 van het publiek raadplegingsdocument worden overwogen ter vervanging van de artikelen 7, 8 en 9 van het huidige huishoudelijk reglement, dat goedgekeurd werd op 29 november 2012 en bekend gemaakt werd op www.creg.be onder de rubriek "CREG" (doorklikken op "Voorstelling" en "Organisatie/Samenstelling"). In dit kader worden verder een aantal wijzigingen overwogen in de definities van artikel 1 van het huidige huishoudelijk reglement (dat hoofdstuk 1 wordt, met verwijzing in het nieuwe artikel 2 naar een nieuw artikel 22, §1, dat volledigheidshalve wordt toegevoegd).

 • Modaliteiten voor opmerkingen:

1. Raadplegingsperiode: Deze raadpleging loopt van 10/02/2015 tot en met 12/03/2015. De CREG verlengt deze raadpleging tot en met 31/03/2015 ten gevolge van een technisch probleem. Zij verzoekt eenieder die reeds antwoordde op de raadpleging om zijn antwoord opnieuw te versturen aan consult.HR@creg.be uiterlijk op 31/03/2015.

2. Vorm voor indiening:

- Per e-mail aan consult.HR@creg.be en/of
- Per brief aan het Directiecomité van de Commissie:
CREG
De heer Koen Locquet
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

3. Contactpersoon voor inlichtingen:
Myriam Roobrouck, consult.HR@creg.be , tel. 00 32 2 289 76 20

 • Raadplegingsdocument:

Ontwerp van wijzigingen die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie

20/02/2015 Ontwerpbeslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2015

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing met betrekking tot een voorstel van Elia inzake de werkingsregels voor de strategische reserve die vanaf 1 november 2015 toepasbaar zullen zijn alsook over het voorstel van Elia. De antwoorden op de raadpleging kunnen ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1403@creg.be. Gezien de strikte termijnen voor de implementatie van de strategische reserves, wordt een termijn van 10 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met dinsdag 3 maart 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten op de raadpleging kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt opgenomen in de eindbeslissing. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Documenten waarop de raadpleging betrekking heeft :

Ontvangen antwoorden :

10/02/2015 Maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

De CREG raadpleegt de marktspelers om te bekijken welke mogelijke maatregelen in kaart kunnen worden gebracht die het gebrek aan rentabiliteit van deze conventionele productiemiddelen van elektriciteit (bestaande en bijkomende) moeten verhelpen, zodat het gewenste niveau van de bevoorradingszekerheid verzekerd kan worden. De nadruk wordt gelegd op het concrete karakter van deze maatregelen. De consultatie kadert in de voorbereiding van een studie die de CREG zal uitvoeren om adviezen voor de regering te formuleren.

De raadpleging gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Gelieve deze vragenlijst in te vullen en ten laatste tegen 6 maart 2015 per e-mail terug te sturen naar het volgende adres: consult.capacity@creg.be.

Document waarop de raadpleging betrekking heeft:
Vragenlijst CRM

10/02/2015 RICHTSNOEREN inzake vertrouwelijkheid

De CREG organiseert een raadpleging over een ontwerp van richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan. Deze richtsnoeren zullen van toepassing zijn op alle materies die de CREG behandelt en niet enkel op tarifaire materies.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Koen Locquet in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1404@creg.be.

De raadpleging zal dertig dagen lopen vanaf de datum van publicatie van onderhavig bericht, hetzij tot 12 maart 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging dient te publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien zij hiervoor de juiste redenen kan geven. De respondenten kunnen eveneens, mits verantwoording, de vertrouwelijkheid inroepen voor het hele antwoord of een deel ervan indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie bevat.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien wordt gevraagd het antwoord als vertrouwelijk te beschouwen, vraagt de CREG om bij de e-mail een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Contactpersoon : Pascal Boucquey, tel. 00 32 2 289 76 32

Tekst van het ontwerp van richtsnoeren waarop de raadpleging betrekking heeft.

Ontvangen antwoorden (2):

Richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan

05/02/2015 Werkingsregels voor de strategische reserve voor de winter 2015-2016

De CREG ontving van Elia het voorstel van werkingsregels voor de strategische reserve voor de winter 2015-2016. Over dit voorstel zal de CREG een ontwerpbeslissing voorbereiden en deze publiceren in het kader van de raadpleging over deze ontwerpbeslissing.

De CREG wenst hierbij reeds de marktspelers te informeren over :

03/02/2015 Raadpleging over de ontwerpbeslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel houdende wijzigingen aan de evaluatiemethode voor en aan de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2015

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Dit voorstel betreft de vraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de evaluatiemethode voor en aan de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2015.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1402@creg.be.

Aangezien Elia de eindbeslissing vóór de volgende maandelijkse veiling verwacht, wordt een termijn van vijf dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met zondag 8 februari 2015. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :

Bijgevoegde documenten ter informatie:

Ontvangen antwoord:

12/2014 Raadpleging over maatregelen die industriële klanten moeten aanmoedigen om actiever deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt

De CREG wenst de mogelijkheid te onderzoeken om barrières die een actieve deelname van industriële klanten aan de markt verhinderen te reduceren.

De studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België dient als referentie bij deze consultatie. Op basis van de observaties in deze studie formuleert de CREG 4 opmerkingen:

 1. Een hogere liquiditeit op de langetermijnmarkt is nodig. Een peakload product, een market maker, en/of de impliciete koppeling van de Belgische forward markt met naburige markten kunnen ertoe bijdragen dit objectief te verwezenlijken.
 2. Het risicoprofiel van de industriële klant beïnvloedt de gefactureerde energieprijs. Een betere sturing en/of voorspelbaarheid van het afnameprofiel laten toe dit risico te beperken.
 3. Volgend op de tweede opmerking, kunnen innovatieve diensten dit risico ook limiteren. Beperkingen die industriële klanten weerhouden om actief deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt zijn ook een aandachtspunt.
 4. Aggregatoren bieden, als externe partij, flexibiliteit terwijl de industriële klant zich concentreert op het productieproces of de dienstlevering. Het wegnemen van barrières die de rol van aggregatoren beperken, zoals bijvoorbeeld de rol als ARP, is hierbij een aandachtspunt.

Geïnteresseerde partijen kunnen hun opmerkingen per e-mail of per post overmaken in het Frans of Nederlands aan de heer Andreas Tirez (consult.1384@creg.be) vóór de einddatum van de raadpleging.

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement wordt een termijn van maximum 30 kalenderdagen gegeven om te antwoorden op de consultatie, met een extensie tot de eerstvolgende werkdag. De openbare raadpleging begint op 4 december 2014 en eindigt op 5 januari 2015.

De consultatieperiode, over maatregelen die industriële klanten moeten aanmoedigen om actiever deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt, wordt verlengd. De consultatie loopt tot 19/01/2015.

12/2014 Consultatie over de vraag tot goedkeuring van de uitzonderlijke procedure voor de berekening van de overdrachtcapaciteiten bij stroomschaarste in België

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B) 141204-CDC-1390 over de "aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de uitzonderlijke procedure voor de berekening van de overdrachtcapaciteiten naar aanleiding van de stroomschaarste in België".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1390@creg.be.

Gezien de hoogdringendheid van dit dossier, om reden dat de CREG gehouden is een beslissing te nemen over een voorstel van maatregelen vanwege Elia om de dreigende stroomtekorten tijdens de winter 2014-2015 te helpen vermijden, wordt een termijn van 5 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot donderdag 11 december 2014 om 12:00u. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

De ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- De CREG ontwerpbeslissing
Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- Het voorstel van Elia – bijlage 1 (enkel in het Nederlands)
- Gezamenlijke nota van Elia, Rte en TenneT – bijlage 2 (enkel in het Engels)

Wij wensen op te merken dat de CREG ook betrokken is bij de organisatie van een gecoördineerde consultatie op het niveau van Centraal-West-Europa (CWE).

10/2014 Bijlage 3 aan de Tariefmethodologie Elektriciteit

De CREG consulteert over haar ontwerp van bijlage 3 aan de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet met betrekking tot het specifieke tarifaire regulatoire stelsel voor NEMO, een DC-interconnectie van ongeveer 1.000 MW die tegen 2018 tussen het Verenigd Koninkrijk en België operationeel zou moeten zijn.

Voorgelegd ter consultatie:

De volgende documenten maken ook deel uit van de besluitvorming over deze bijlage 3 aan de tariefmethodologie:

Processen-verbaal van de overlegvergaderingen met Elia System Operator nv met bijlagen

10/2014 Consultatie over de vraag tot goedkeuring van de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Dit voorstel betreft de vraag tot goedkeuring van de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. In deze context zullen enkel de opmerkingen en observaties die betrekking hebben op de aanpassingen van de werkingsregels in overweging genomen worden.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1372@creg.be.

Aangezien Elia de eindbeslissing zo spoedig mogelijk verwacht, wordt een termijn van één week gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met vrijdag 10 oktober 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- Ontwerpbeslissing 1372

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- Brief van Elia van 25 august 2014
- Brief van Elia van 26 september 2014
- Voorstel van ELIA in normale versie (enkel in het Frans)
- Voorstel van ELIA in track changes versie in vergelijking met de momenteel toegepaste regels (enkel in het Frans)

09/2014 Tariefmethodologie Elektriciteit

De CREG consulteert over haar ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.

Voorgelegd ter consultatie:

De volgende documenten maken ook deel uit van de besluitvorming over deze tariefmethodologie:

Processen-verbaal van de overlegvergaderingen met Elia System Operator nv met bijlagen (onder andere de overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven)

Over de reacties op deze raadpleging heeft de CREG een verslag van de raadpleging opgesteld, dat eveneens de voorgenomen aanpassingen aan de ontwerptekst bevat.

09/2014 Tariefmethodologie Gas

De CREG consulteert over haar ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie.

Voorgelegd ter consultatie:

De volgende documenten maken ook deel uit van de besluitvorming over deze tariefmethodologie:

Processen-verbaal van de overlegvergaderingen met Fluxys Belgium en Fluxys LNG met bijlagen (onder andere de overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven)

Over de reacties op deze raadpleging heeft de CREG een verslag van de raadpleging opgesteld, dat eveneens de voorgenomen aanpassingen aan de ontwerptekst bevat.

08/2014 Flow-Based Market Coupling - Synthese van de openbare raadpleging

In juni organiseerden de CREG en de andere regulatoren van de Centraal-West-Europese (CWE) regio een openbare raadpleging over Flow-Based Market Coupling. Wij wensen de respondenten alvast van harte te danken voor hun constructieve bijdrage.

De antwoorden op de raadpleging werden per vraag samengevat en vindt u in volgend document:
Synthese van de ontvangen antwoorden op de gezamenlijke openbare raadpleging door CWE regulatoren (in het Engels)

Op basis van deze terugkoppeling en de discussies op de marktfora georganiseerd door de CWE Flow-Based Project Group, hebben de CWE regulatoren een mail gestuurd naar het CWE Flow-Based Steering Committee met daarin de belangrijkste verzoeken voor een vlotte implementatie van een Flow-Based marktkoppeling. Deze verzoeken vindt u in volgend document:
Verzoeken van de CWE regulatoren aan de CWE Flow-Based Project Group (in het Engels)

08/2014 Consultatie over de vraag tot goedkeuring van de methode voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge op de Belgische grenzen voor dagcapaciteiten

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B) 140522-CDC-1296 over de "aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende het algemene model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge; methode van toepassing op de Belgische grenzen voor dagcapaciteiten".

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1296@creg.be.

Er wordt een termijn van 21 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met zondag 31 augustus 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- De CREG ontwerpbeslissing
Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- Het voorstel van Elia – bijlage 1 (enkel in het Nederlands)

06/2014 Workshop Flow-Based Market Coupling

Op 16 juni organiseerde de CREG een workshop over de principes en de laatste ontwikkelingen op het vlak van Flow-Based Market Coupling. De slides van deze workshop vindt u hier:

06/2014 Flow-Based Market Coupling

Vandaag lanceren de Centraal-West Europese (CWE) regulatoren een gezamenlijke raadpleging over de marktkoppeling gebaseerd op de stromen (Flow-Based Market Coupling (FB MC)) in de CWE regio.

Een vragenlijst, een begeleidende brief en het dossier ter goedkeuring zijn nu beschikbaar op de CREG website (alsook deze van elke CWE regulator)

We nodigen u uit deze specifieke vragen te beantwoorden en de antwoorden te sturen, enkel naar volgend e-mail adres: CWEPublicConsultation@me.bnetza.de

U vindt hier de nodige documenten :

De CREG wenst te verduidelijken dat deze consultatie geen officiële consultatie is zoals gedefinieerd in haar huishoudelijk reglement.

Today, the Central West Europe (CWE) Regulators launch a common consultation in order to start their approval process for the Flow-Based Market Coupling (FB MC) in the CWE region.

A survey, an accompanying letter and the approval package documentation is now available on the CREG website (and on each CWE NRA website).

We invite you to answer these specific questions and to send your contribution to the following e-mail address only: CWEPublicConsultation@me.bnetza.de

The relevant documents can be found below:

CREG wants to specify that this consultation is not an official consultation as defined by its rules of procedure.

05/2014 RICHTSNOEREN inzake tarieven (afgesloten)

In overeenstemming met artikel 12ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/5quater van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerp van richtsnoeren inzake tarieven over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Laurent Jacquet in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1336@creg.be.

De raadpleging zal dertig dagen lopen vanaf de datum van publicatie van onderhavig advies, hetzij tot 28 juni 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging zal moeten publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven.  Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van het antwoord, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie bevat. 

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien wordt gevraagd het antwoord als vertrouwelijk te beschouwen, vraagt de CREG om bij de e-mail een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Tekst van het ontwerp van richtsnoeren waarop de raadpleging betrekking heeft.

05/2014 - Vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2015 (afgesloten)

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Dit voorstel betreft de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2015.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult1328@creg.be.

Aangezien Elia de eindbeslissing zo spoedig mogelijk verwacht, wordt een termijn van drie weken gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met maandag 16 juni 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging moet publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven. Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van de antwoorden, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie betreft.

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier, dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien het antwoord als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vraagt de CREG om bij het antwoord per e-mail naast de vertrouwelijke versie, eveneens een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- Ontwerpbeslissing 1328

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- Brief van Elia
- Evaluatiemethode (enkel in het Frans)
- Bepaling regelvermogen (enkel in het Frans)

Ontvangen antwoorden:
- van Eandis
- van FEBEG
- het derde antwoord is vertrouwelijk.

05/2014 - STRATEGISCHE RESERVE : Werkingsregels (afgesloten)

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over het voorstel van Elia betreffende de werkingsregels voor de strategische reserve en over de ontwerpbeslissing (B)140512-CDC-1330 van de CREG met betrekking tot dit voorstel van Elia.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1330@creg.be.

Aangezien de strikte termijnen in de overeengekomen planning voor de implementatie van de strategische reserve in 2014, wordt een termijn van 10 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met donderdag 22 mei 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten van de consultatie kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt overgenomen in het consultatierapport of in de eindbeslissing.

De respondenten van de consultatie kunnen eveneens vragen om hun antwoord vertrouwelijk te behandelen. In dit geval verantwoorden ze rechtstreeks hun vraag. Desgevallend behoudt de CREG zich het recht voor om te vragen haar een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te leveren. De CREG zal bovendien zelf, in samenspraak met de respondent, oordelen over het daadwerkelijk vertrouwelijk karakter van het antwoord.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- De ontwerpbeslissing van de CREG

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- De brief van Elia (enkel in het Nederlands)
- Het voorstel van Elia – bijlage 1 (enkel in het Frans)

05/2014 (afgesloten)

In overeenstemming met artikel 12ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/5quater van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerp van richtsnoeren inzake tarieven over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Laurent Jacquet in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1336@creg.be.

De raadpleging zal dertig dagen lopen vanaf de datum van publicatie van onderhavig advies, hetzij tot 28 juni 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Aangezien de CREG de antwoorden op de raadpleging zal moeten publiceren, is het voor elke partij die antwoordt op de raadpleging mogelijk om dit op een anonieme manier te doen indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden gegeven.  Het is eveneens mogelijk voor de deelnemers, mits verantwoording, om de vertrouwelijkheid in te roepen voor het geheel of een deel van het antwoord, indien het persoonlijke of commercieel gevoelige informatie bevat. 

De vraag om te antwoorden op een anonieme en/of vertrouwelijke manier dient per e-mail in antwoord op de raadpleging te worden geformuleerd. Indien wordt gevraagd het antwoord als vertrouwelijk te beschouwen, vraagt de CREG om bij de e-mail een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te voegen.

Tekst van het ontwerp van richtsnoeren waarop de raadpleging betrekking heeft.

02/2014 (afgesloten)

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Het gaat om de ontwerpbeslissing (B)140206-CDC-1306 over de "Methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Nederland".

De CREG wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op paragraaf 37 van haar ontwerpbeslissing. De CREG wil de marktverwachtingen met betrekking tot de gereserveerde capaciteit voor de jaar-en maandhorizon evalueren.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1306@creg.be.

Er wordt een termijn van 21 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met vrijdag 21 maart 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

De respondenten van de consultatie kunnen, indien ze een geldige reden opgeven, vragen dat hun identiteit niet wordt overgenomen in het consultatierapport of in de eindbeslissing.

De respondenten van de consultatie kunnen eveneens vragen om hun antwoord vertrouwelijk te behandelen. In dit geval verantwoorden ze rechtstreeks hun vraag. Desgevallend behoudt de CREG zich het recht voor om te vragen haar een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord te leveren. De CREG zal bovendien zelf, in samenspraak met de respondent, oordelen over het daadwerkelijk vertrouwelijk karakter van het antwoord.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- De ontwerpbeslissing
Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- De brief van Elia (enkel in het Nederlands)
- Het voorstel van Elia – bijlage 1 (enkel in het Nederlands)
- Het analysedocument "Belgium – Netherlands Interconnection, allocation and utilisation of capacities: Observations & analysis 2011-2012" – bijlage 2 (enkel in het Engels)
- Het antwoord van Elia op bijkomende vragen: "Bijkomende informatie met betrekking tot het voorstel van methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Nederland" (enkel in het Nederlands)

02/2014 (afgesloten)

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Deze ontwerpbeslissing betreft de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1310@creg.be.

Aangezien Elia de eindbeslissing zo spoedig mogelijk verwacht, wordt een termijn van zeven dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met maandag 24 februari 2014. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft :
- De ontwerpbeslissing
Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- De brief van Elia
- Het voorstel van Elia in de vorm van volledige tekst (enkel in het Frans)
- Het voorstel van Elia als wijzigingen (enkel in het Frans)

08/2013 (afgesloten)

De CREG organiseert een raadpleging over een ontwerpbeslissing met betrekking tot een voorstel van Elia betreffende de implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa). De antwoorden op de raadpleging kunnen tot maandag 16 september 2013 ter attentie van de heer Andreas Tirez in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1270@creg.be. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Naast een algemene consultatie over de ontwerpbeslissing van de CREG, wenst deze de aandacht te vestigen op een specifiek element, namelijk de mogelijkheid om DC verliezen op (sommige) interconnectoren te internaliseren in het algoritme. Het gebruik van deze aanpassing van het algoritme op interconnectoren in de NWE regio heeft een impact op de uiteindelijke prijszetting en de uitwisselingen in de hele betrokken regio en wordt mathematisch als volgende beperking weergegeven: prijs exportzijde ≤ (1 – verliesfactor).(prijs importzijde). De internalisering van DC verliezen wordt besproken in paragrafen 43 en 44 van de ontwerpbeslissing.

Ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE - Overzichtsnota
- Annexe 1: Partial Coupling and Full Decoupling Scenarios (enkel in EN)
- Annexe 2: NWE Stakeholder Forum - Market consultation & processes and timings (enkel in EN)

05/2013 (afgesloten)

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over een ontwerpbeslissing van de CREG met betrekking tot een voorstel van Elia. Dit voorstel betreft de vraag tot goedkeuring van de evaluatie-methode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2014.

De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de heer Dominique Woitrin in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1248@creg.be.

Aangezien Elia de eindbeslissing zo spoedig mogelijk verwacht, wordt een termijn van veertien dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met vrijdag 14 mei 2013. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Teksten van de ontwerpbeslissing waarop de raadpleging betrekking heeft

Het voorstel van Elia waarop de ontwerpbeslissing betrekking heeft :
- 0_2013_04_17_BrfCREG_Methode&VolumeR2014.pdf
- 1_Art233_Evaluatiemethode_regelvermogen_2014_final.pdf
- 2_Art233_Bepaling_regelvermogen_2014_final.pdf
- 0_2013_05_24_BrfCREG_R2014vraag_tot_vertaling.pdf
- 3_Verduidelijking_bij_de_ingediende_voorstellen_final.pdf

04/2013 (afgesloten)

De CREG organiseerde een raadpleging betreffende het implementatieproces van REMIT van 12 april 2013 tot 12 mei 2013.

Voorgelegd ter consultatie: Raadpleging betreffende het implementatieproces van REMIT

Resultaat van de consultatie

03/2013 (afgesloten)

De CREG consulteerde van 1 maart tot en met 15 maart 2013 over haar ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het berekenen en vaststellen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie.

Voorgelegd ter consultatie:
Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 24 november 2011
Gecoördineerde versie van het besluit van 24 november 2011

Resultaat van de consultatie:
Verslag van de Raadpleging en van het Overleg
Besluit tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden
Nieuwe gecoördineerde versie van het besluit van 24 november 2011

12/2012 (afgesloten)

Consultatie over de aanpassing van de werkingsregels van de elektriciteitsmarkt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, organiseert de CREG een raadpleging over twee ontwerpbeslissingen met betrekking tot twee voorstellen van Elia. Deze voorstellen betreffen de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten, respectievelijk voor het jaar 2012 met uitwerking vanaf 10 december 2012, en met inwerkingtreding op 1 januari 2013. De aanpassingen die Elia voorstelt, geven, in situaties waarin zich een tekort aan productiemiddelen voordoet, de voorkeur aan een onevenwichtstarief dat hoger ligt dan de marktprijs op korte termijn (day ahead en intraday).
De antwoorden op de raadpleging moeten ter attentie van de Heer Dominique Woitrin in het Nederlands of het Frans gestuurd worden naar consult.1203-1204@creg.be. Aangezien Elia de inwerkingtreding van de aangepaste regels voor 2012 vooropstelt vanaf 10 december 2012, wordt een termijn van 5 dagen gegeven om op de raadpleging te antwoorden, namelijk tot en met 7 december 2012. Deze termijn zal niet worden verlengd.

Teksten van de ontwerpbeslissingen waarop de raadpleging betrekking heeft : ontwerpbeslissing 1203 en ontwerpbeslissing 1204.

De voorstellen van Elia waarop de ontwerpbeslissingen betrekking hebben : brief van Elia van 7/11/2012 en 2 bijlagen (alleen FR).

Twee bijkomende documenten worden bij het raadplegingsdossier gevoegd, namelijk de geconsolideerde versie van de werkingsregels van de markt bestemd voor de compensatie van de kwartieronevenwichten, respectievelijk voor het jaar 2012 vanaf 10 december 2012, en vanaf 1 januari 2013; de aanpassingsvoorstellen van Elia zijn hier weergegeven in "track changes" : geconsolideerde regels 2012 (alleen FR) en geconsolideerde regels vanaf 2013 (alleen FR).

10/2012 : Raadpleging over gasstromen in de interconnectoren tussen Nederland, Groot-Brittannië en België (afgesloten)

De CREG werkt samen met de regulatoren uit Nederland (NMa) en Groot-Brittannië (Ofgem) om de gashandel tussen hun markten te onderzoeken. De gezamenlijke raadpleging over gasstromen in de interconnectoren tussen Nederland, Groot-Brittannië en België dient aan het licht te brengen wat nog moet worden gedaan om gasinterconnectoren tussen de markten ten volle te benutten.

Voorgelegd ter consultatie : Consultatiedocument (doc. in het Engels)
Resultaat van de consultatie : Antwoorden ontvangen
Consultatieverslag

04/2012 (afgesloten)

De CREG heeft een raadpleging gehouden over haar ontwerpvoorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen die aan de residentiële klanten en kmo's in België worden aangeboden te verzekeren.

Deze raadpleging werd georganiseerd conform artikel 39.4 van de richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, die eist dat de nationale regulerende instanties hun bevoegdheid op een transparante wijze uitoefenen.

Voorgelegd ter consultatie : Ontwerpvoorstel 1151
Resultaat van de consultatie : Antwoorden ontvangen
Consultatieverslag over het ontwerpvoorstel 1151
Voorstel 1151

04/2012 (afgesloten)

De CREG heeft een raadpleging gehouden over haar ontwerpvoorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen die aan de residentiële klanten en kmo's in België worden aangeboden te verzekeren.

Deze raadpleging werd georganiseerd conform artikel 35.4 van richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, die eist dat de nationale regulerende instanties hun bevoegdheid op een transparante wijze uitoefenen.

Voorgelegd ter consultatie : Ontwerpvoorstel 1150
Resultaat van de consultatie : Antwoorden ontvangen
Consultatieverslag over het ontwerpvoorstel 1150
Voorstel 1150