Ontwerp van beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

Deadline:02 maart 2018
Publicatie:09 februari 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Op 13 juli 2017 werd de wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de vraagflexibiliteit, alsook de opslag van elektriciteit te verbeteren.

Deze wet is onder meer gericht op de opmaak van een wettelijk kader voor het organiseren van de energieoverdracht, die wordt begrepen als elke "activering van de vraagflexibiliteit waarbij een leverancier en een aanbieder van flexibiliteitsdiensten betrokken zijn die een afzonderlijke evenwichtsverantwoordelijke hebben en/of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten die niet hun leverancier is". De in deze wet opgenomen principes zijn in grote mate gebaseerd op het model dat de CREG heeft voorgesteld in haar studie 1459.

In art. 19bis, § 3, 1° tot 3° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de "elektriciteitswet") wordt aan de CREG voortaan de bevoegdheid toevertrouwd om, na raadpleging van de marktspelers, het volgende vast te leggen:

 • 1° de regels die moeten worden gevolgd inzake de vergoeding van de overgedragen energie;
 • 2° de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs voor de overdracht;
 • 3° de mechanismen van financiële en contractuele garanties te verkrijgen van de aanbieder van flexibiliteitsdiensten.

Bovendien worden in de paragrafen 4 en 5 van hetzelfde artikel aan de CREG twee taken toegewezen in geval van mislukking van de commerciële onderhandeling tussen de marktspelers:

 • 4. indien er geen akkoord bereikt is bij de commerciële onderhandeling tussen de marktspelers, en na raadpleging van deze laatsten, past de CREG de formules voor de bepaling van de standaardenergieprijs toe.
 • 5. De Commissie legt een model vast met standaardclausules die van toepassing zijn tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de leverancier bij gebrek aan een akkoord over de modaliteiten van hun contractuele relatie.»

In uitvoering van haar wettelijke verplichtingen legt de CREG haar ontwerpbeslissing over de voorgestelde regelgeving ter publieke raadpleging voor.

De bedoeling van deze raadpleging is om reacties in te zamelen van marktspelers die mogelijk betrokken zijn  in een overdracht van energie en zo tot een eindbeslissing te kunnen komen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 02.03.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

 • Per e-mail aan consult.1677@creg.be en/of
 • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
  CREG
  De heer Laurent JACQUET
  Nijverheidsstraat 26-38
  1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Jacques Gheury, Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.1677@creg.be

Overige

Er wordt enkel rekening gehouden met schriftelijke antwoorden.

Er wordt aan de marktspelers gevraagd om een alternatief voorstel te formuleren indien zij zich niet aansluiten bij een element van het dispositief geformuleerd door de CREG.

Print Contact