Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG legt haar tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2024-2027 vast in een besluit dat aan de netbeheerder wordt overgemaakt zodat hij op basis hiervan zijn tariefvoorstel met betrekking tot de regulatoire periode 2024-2027 kan opstellen.

Onderhavig ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027, dat werd uitgewerkt na overleg met de netbeheerder, wordt aan een publieke raadpleging onderworpen.

Gelet op de besprekingen die met de netbeheerder hebben plaatsgevonden in het kader van de uitwerking van het ontwerp van besluit dat ter raadpleging wordt voorgelegd, en om een maximale visibiliteit te geven, zowel aan de netbeheerder als aan de marktspelers, worden bepaalde modaliteiten voor de bepaling van de stimulansen, die de CREG in een ontwerpbeslissing zal opnemen, in een nota uiteengezet. Die ontwerpbeslissing zal aan een publieke raadpleging worden onderworpen voor het indienen van het tariefvoorstel 2024-2027. Voormelde modaliteiten zullen slechts in dit ontwerp van beslissing worden opgenomen voor zover de bepalingen van het ontwerp van besluit waarop zij zijn gebaseerd, niet zijn aangepast naar aanleiding van onderhavige publieke raadpleging.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 12.05.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.1109-11@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.1109-11@creg.be