Ontwerp van vast te leggen criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en/of HVDC

Deadline:20 februari 2017
Publicatie:20 januari 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Op Europees niveau werden in april en augustus 2016 drie verordeningen tot vaststelling van netcodes met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet aangenomen.

Het betreft meer bepaald:

  • de verordening (EU) nr. 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna, de netcode RfG);

  • de verordening (EU) nr. 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers (hierna, de netcode DCC);

  • de verordening (EU) nr. 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules (hierna, de netcode HVDC).

De bevoegde regulerende instantie kan respectievelijk met toepassing van de netcodes RfG, DCC en HVDC op verzoek van:

  • eigenaren of toekomstige eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties, de relevante transmissiesysteembeheerder (TSB), distributiesysteembeheerder (DSB) of beheerder van een gesloten distributiesysteem (GDSB);

  • een eigenaar of toekomstige eigenaar van een verbruiksinstallatie, en een distributiesysteembeheerder/beheerder van een gesloten distributiesysteem of toekomstige beheerder, een relevante systeembeheerder of relevante transmissiesysteembeheerder;

  • een eigenaar of toekomstige eigenaar van een HVDC-systeem of van een via gelijkstroom aangesloten (“DC-aangesloten”) power park module, relevante systeembeheerder of relevante transmissiesysteembeheerder;

en in overeenstemming met dezelfde verordeningen afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan voor de aansluiting van:

  • elektriciteitsproductie-eenheden binnen hun installaties;

  • transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties; transmissiegekoppelde distributie-installaties; distributiesystemen, met inbegrip van gesloten distributiesystemen; verbruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem worden gebruikt om diensten voor vraagsturing aan een relevante systeembeheerder en een relevante transmissiesysteembeheerder te leveren;

  • een hoogspanningsgelijkstroom-systeem (“HVDC-systeem”) en een DC-aangesloten power park module op het net.

De regulerende instantie legt na raadpleging van alle betrokken partijen de criteria vast voor het toestaan van afwijkingen met toepassing van artikel 61 van de netcode RfG, artikel 51 van de netcode DCC en artikel 78 van de netcode HVDC.

De huidige openbare raadpleging beoogt te polsen naar de eventuele opmerkingen van de voornoemde marktpartijen en andere betrokken personen bij het hiernavolgende ontwerp van criteria van de CREG voor het toestaan van afwijkingen.

Raadplegingsdocument(en)

Resultaten

Ontvangen antwoorden (4) :

Beslissing houdende vastlegging van de criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en/of HVDC

Criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en/of HVDC

Print Contact