Ontwerp van wijzigingen die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015

Deadline:19 september 2016
Publicatie:29 augustus 2016
Status:Gesloten
Domein(en): 
CREG

Onderwerp

Het directiecomité van de CREG organiseert een openbare raadpleging over de wijzigingen die het overweegt aan zijn huishoudelijk reglement bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015.

Doel van deze wijzigingen is vooreerst het aanpassen van de manier waarop het directiecomité van de CREG omgaat met de eventuele vertrouwelijkheid van overgemaakte informatie in het kader van publicaties door de CREG (artikel 47). De wijziging van artikel 40, eerste lid, 2°, beoogt rekening te houden met de wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. Verder betreffen de wijzigingen een aantal eerder cosmetische aanpassingen van de tekst teneinde deze te verduidelijken en te verbeteren.

Aan de markpartijen wordt de mogelijkheid geboden om opmerkingen over te maken met betrekking tot de overwogen wijzigingen, die in track change werden aangebracht in de tekst. Met toepassing van artikel 38, §2, laatste streepje, van zijn huishoudelijk reglement zal het directiecomité van de CREG geen andere opmerkingen aanvaarden.

Met het oog op de permanente verbetering van de werking van de CREG zal het huishoudelijk reglement van het directiecomité op regelmatige basis geëvalueerd worden en indien nodig gewijzigd worden.

Raadplegingsdocument(en)

Resultaten

Ontvangen antwoorden (4):

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Print Contact