Ontwerpbeslissing 1695 over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid

Deadline:20 november 2017
Publicatie:27 oktober 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid. Op basis van artikel 7, §3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft de CREG deze principes vastgelegd die zij zal hanteren indien een derde partij haar installatie overdraagt aan de netbeheerder, Elia, in kader van de uitbouw van het Modular Offshore Grid.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 20.11.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1695@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:

CREG

De heer Laurent JACQUET

Nijverheidsstraat 26-38

1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

An Pieck, +32 2 289 76 55, consult.1695@creg.be

Print Contact