Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2335 over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een productie-eenheid op het transmissienet, specifiek een bijkomende OCGT [VERTROUWELIJK].

Aangezien dit de eerste maal is dat de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van een aansluiting met flexibele toegang ontvangt, wenst de CREG voldoende tijd te nemen om dit dossier te behandelen en een beslissing te nemen die voor toekomstige aanvragen als leidraad kan dienen. Alvorens een definitieve beslissing te nemen, organiseert de CREG deze publieke consultatie van de niet-vertrouwelijke versie van de ontwerpbeslissing teneinde belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen in te dienen op de door de CREG gehanteerde criteria ter evaluatie van dergelijke aanvragen.

Sommige informatie wordt als vertrouwelijk aangeduid in het publiek raadplegingsdocument omdat de vertrouwelijkheid daarvan werd ingeroepen door Elia en/of de betrokken partij. De beoordeling hiervan door de CREG is nog lopende. Deze informatie is echter niet relevant voor het onderwerp/de effectiviteit van de huidige publieke raadpleging.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 11.03.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2335@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Sofie Van den waeyenberg, +32 2 289 76 59, consult.2335@creg.be