Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing (B)2356 inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs in het kader van de veiling van 2022.

In toepassing van artikel 22, § 2, tweede lid, van het Koninklijk Besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, is het aan de CREG om de vormvereisten te bepalen van een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs.

De aanpassingen van de vormvereisten voor de veiling van 2022 hebben voornamelijk tot doel de voorspelbaarheid voor de marktdeelnemers te vergroten wat betreft de behandeling van de verzoeken om afwijking van de intermediaire maximumprijs. Het doel van de CREG is ook de samenhang te verzekeren tussen de beoordeling van de intermediaire maximumprijs en de beoordeling van de gegrondheid van de verzoeken om afwijking van de intermediaire maximumprijs. De CREG heeft ook de Excel-versie van deze vormvereisten aangepast om de invoer van gegevens door de aanvragers van een afwijking te vergemakkelijken.

This draft decision is also available in English.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 10 dagen en loopt af op 17.03.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

In toepassing van artikel 22, § 2, 2de lid van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, moet de CREG haar definitieve beslissing tegen 31 maart 2022 publiceren. De CREG kan dus geen consultatieperiode van meer dan 10 dagen toekennen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2356@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Benoît Gerkens, +32 2 289 76 11, consult.2356@creg.be