Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn voor het gebruik van het Europese platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR).

Conform artikel 21, lid 6 van de EB GL dienen alle TSBs die het automatische frequentieherstelproces uitvoeren, ervoor te zorgen dat zij gebruik maken van het Europees platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering. Dit artikel legt de uiterste datum van ingebruikname op ofwel dertig maanden na de goedkeuring van het voorstel voor het tenuitvoerleggingskader voor een Europees platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering, of twaalf maanden na de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Europees platform overeenkomstig lid 5 van artikel 21. Concreet ligt deze uiterste datum vast op 24 juli 2022.

Op de door haar georganiseerde Working Group Balancing van 5 mei 2022 stelde Elia aan de Belgische belanghebbenden haar redenen voor waardoor de ingebruikname tegen 24 juli 2022 niet gehaald kon worden. De CREG stelt daarbij vast dat de berekening van de beschikbare grensoverschrijdende transportcapaciteit voor handel na de day-ahead markt gewijzigd werd, met potentieel een sterke vermindering van beschikbare grensoverschrijdende capaciteit ten opzichte van wat actueel geobserveerd wordt, als gevolg.

De belanghebbenden worden gevraagd om hun mening te geven, en deze te staven, over de redenen voor de toekenning van een afwijking van de termijn voor het gebruik van het Europese platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 01.07.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2412@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.2412@creg.be