Ontwerpbeslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

Deadline:18 maart 2020
Publicatie:20 februari 2020
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De raadpleging gaat over de wijzigingen van de CREG aan haar beslissing (B)1677 van 15 maart 2018 over de energieoverdracht met het oog op :

 • het toestaan van de inwerkingtreding van een nieuwe behandelingswijze van de contracten met valorisatie van de afwijking;
 • het versoepelen van de behandelingsprocedure van de verzoeken tot toepassing van de formule van de standaard transferprijs.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 18.03.2020 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

 • Per e-mail aan consult.1677@creg.be en/of
 • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
  CREG
  De heer Laurent JACQUET
  Nijverheidsstraat 26-38
  1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode / Jacques Gheury, +32 2 289 76 11, consult.1677@creg.be

Print Contact