Ontwerpbeslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

Deadline:05 november 2020
Publicatie:15 oktober 2020
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De raadpleging gaat over de wijzigingen van de CREG aan haar beslissing (B)1677/2 van 27 maart 2020 over de energieoverdracht met het oog op :

  • precisering van de definitie van de term ‘contracten met valorisatie van de afwijking’.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 05.11.2020 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.1677@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode / Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 11, consult.1677@creg.be

Print Contact