Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing (B)2526 inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs in het kader van de veiling van 2023.

In toepassing van artikel 22, § 2, tweede lid, van het Koninklijk Besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, is het aan de CREG om de vormvereisten te bepalen van een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs.

De aanpassingen van de vormvereisten voor de veiling van 2023 hebben voornamelijk tot doel rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijsindex verwacht voor de leveringsperiode van november 2027 tot oktober 2028.

This draft decision is also available in English.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 1 week en loopt af op 21.03.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Het beperken van de raadplegingsperiode tot 1 week wordt verantwoord door de weinige aanpassingen die zijn aangebracht ten opzichte aan de vormvereisten opgenomen in beslissing (B)2356 van 2022.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2526@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Benoît Gerkens, +32 2 289 76 11, consult.2526@creg.be