Ontwerpbeslissing over de aanpassing van het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas

Deadline:04 mei 2017
Publicatie:23 maart 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit
Aardgas

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing  over de aanpassing van het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas. De CREG acht het nodig om de bepalingen van het huidige charter  te evalueren omdat in de loop van de jaren een aantal nieuwe ontwikkelingen bestaan in de uitwerking van online prijsvergelijking en in het aanbod van de leveranciers. Naast de bepalingen van het charter wordt een wijziging van de uniforme wijze van berekening van de geraamde jaarlijkse kost voor producten met een variabele energieprijs voor elektriciteit en gas voorgesteld.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 04.05.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1614@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Benedikt Joos , +32 2 289 76 11, consult.1614@creg.be

Print Contact