Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

Deadline:04 december 2017
Publicatie:13 november 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking is getreden, hangt een significant deel van de vergoeding van Elia voortaan af van het feit of een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode moet vastleggen, zijn behaald.

De CREG organiseert deze openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

De raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 04.12.2017 om 23.59 CET.

Vorm voor indiening van opmerkingen

CREG

De heer Laurent JACQUET

Nijverheidsstraat 26-38

1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.658E46@creg.be

Print Contact