Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline:11 juni 2017
Publicatie:18 mei 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking trad, hangt een significant deel van de vergoeding van Elia voortaan af van het behalen van een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode vastlegt. In juni 2016 kondigde de CREG een voorlopige lijst met doelstellingen aan voor 2018 en de volgende boekjaren. Deze openbare raadpleging gaat over haar ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 11.06.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.658E45@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.658E45@creg.be

Print Contact