Ontwerpbeslissing over de finale modaliteiten van de bepaling van de stimulansen voor Fluxys Belgium nv in de periode 2020-2023

Deadline:07 december 2018
Publicatie:26 oktober 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Aardgas

Onderwerp

In toepassing van artikel 23, §1 van het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023, verduidelijkt de CREG voor de indiening van het tariefvoorstel de finale modaliteiten voor de bepaling van de stimulansen, in het bijzonder de manier waarop de gebruikte indicatoren worden berekend en de doelstellingen worden vastgelegd.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 07.12.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.656G39@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    De heer Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Tom Maes, +32 2 289 76 11, consult.656G39@creg.be

Print Contact