Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de publieke raadpleging over het ontwerpbesluit (Z)1109/11 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027, die liep van 22 april tot 12 mei 2022, heeft de CREG een nota gepubliceerd over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen tot verbetering van de prestaties van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2024-2027. Deze nota bepaalde het volgende:

« Gelet op de besprekingen die met de netbeheerder hebben plaatsgevonden in het kader van de uitwerking van voormeld ontwerpbesluit en om een maximale visibiliteit te bieden zowel aan de netbeheerder als aan de marktspelers, detailleert onderhavige nota een aantal modaliteiten voor het bepalen van deze stimulansen die de CREG in haar ontwerpbeslissing zal opnemen die aan een publieke raadpleging zal worden onderworpen voor de indiening van het tariefvoorstel 2024-2027».

Aangezien het besluit (Z)1109/11 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027 op 30 juni 2022 werd aangenomen, organiseert de CREG nu een raadpleging over de finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen tot verbetering van de prestaties van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2024-2027.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 12.01.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.658E80@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.658E80@creg.be