Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing (B)2497 over de herziening van de methodologieën en voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke of “de T&Cs BRP” door de CREG in het kader van de integratie van de onbalansprijsberekening.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 1 maand en loopt af op 06.02.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2497@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.2497@creg.be