Ontwerpbeslissing over de implementatie van bepaalde aspecten van verordening (EU) 2017/460 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Deadline:05 september 2017
Publicatie:08 augustus 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Aardgas

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over de implementatie van bepaalde aspecten van verordening (EU) 2017/460 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode voor geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

Dit is de eerste stap van de implementatie van deze netwerkcode. In dit ontwerp stelt de CREG voor om bepaalde verplichtingen toe te wijzen aan de beheerders, onder andere op het vlak van de raadpleging en de publicatie van tariefgegevens.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 05.09.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1657@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Tom Maes, +32 2 289 76 11, consult.1657@creg.be

Print Contact