Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas

Onderwerp

Overeenkomstig artikel 28 van verordening 2017/460 is het aan de nationale regulerende instantie om een raadpleging te houden met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit tegelijk met de overeenkomstig artikel 26, lid 1, gehouden definitieve raadpleging. De raadpleging door de nationale regulerende instantie betreft het volgende:

  1. het niveau van de multiplicatoren;
  2. indien van toepassing, het niveau van de seizoensfactoren en de berekeningen zoals vastgesteld in artikel 15 van verordening 2017/460;
  3. het niveau van de in artikel 9, lid 2, en artikel 16 van verordening 2017/460 vastgestelde kortingen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 maanden en loopt af op 05.12.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.656G48@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Tom Maes, +32 2 289 76 11, consult.656G48@creg.be