Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline:20 december 2017
Publicatie:14 december 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 1 week en loopt af op 20.12.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Reden verkorting minimumtermijn:

De tekst die ter raadpleging wordt voorgelegd is zeer kort en het onderwerp is gekend bij de marktspelers die er rechtstreeks bij betrokken zijn.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.658E49@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.658E49@creg.be

Print Contact