Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten, zoals bedoeld in de artikelen 22ter en 22quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), worden een aantal opdrachten aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) toevertrouwd.

Onderhavige ontwerpbeslissing heeft tot doel om de opdracht, voorzien in artikel 22ter, § 6, 4de lid van de elektriciteitswet, uit te voeren. Hierin wordt bepaald dat de CREG belast is met het opstellen van het model van aangifte in te dienen door de betrokken schuldenaars, alsook van het formaat van de toe te zenden stukken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023, en dit ten laatste op 7 juli 2023.

Deze aangifte dient als basis voor de berekening van de heffing op het surplus aan inkomsten dat tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 door de schuldenaars werd behaald.

De CREG heeft ervoor gekozen om het model van aangifte op te stellen via een digitaal platform. De CREG behoudt zich het recht voor om na 7 juli 2023 corrigerende aanpassingen aan het platform aan te brengen om de functionaliteit en overeenstemming met onderhavig document te verzekeren.

Dit platform zal vanaf 7 juli 2023 toegankelijk zijn via de volgende link: https://CapMarketRevenues.creg.be

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 16.06.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2559@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Benoît Gerkens, +32 2 289 76 11, consult.2559@creg.be