Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten, zoals bedoeld in de artikelen 22ter en 22quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), worden een aantal opdrachten aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) toevertrouwd.

Onderhavige ontwerpbeslissing heeft tot doel om de opdracht, voorzien in artikel 22ter, § 6, 4de lid van de elektriciteitswet, uit te voeren. Hierin wordt bepaald dat de CREG belast is met het opstellen van het model van aangifte in te dienen door de betrokken schuldenaars, alsook van het formaat van de toe te zenden stukken voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022, en dit ten laatste op 28 februari 2023.

Deze aangifte dient als basis voor de berekening van de heffing op het surplus aan inkomsten dat tussen 1 augustus 2022 en 31 december 2022 door de schuldenaars werd gerealiseerd.

De CREG heeft ervoor gekozen om het model van aangifte via een digitaal platform op te stellen. De CREG moet dit digitaal platform op een zeer korte termijn ontwikkelen. De CREG heeft voor een publicatie in 2 fases gekozen om de marktspelers 14 kalenderdagen te geven om opmerkingen op onderhavige ontwerpbeslissing te geven. Het document gepubliceerd op 26 januari 2023 beschrijft zo precies mogelijk en met de huidige kennis van de technische specificaties van het platform, de informatie en het formaat van de documenten die de schuldenaar in het kader van zijn aangifte moet overmaken. Het document gepubliceerd op 2 februari 2023 is een update van onderhavige ontwerpbeslissing met screenshots van het platform en met aanpassingen op basis van de laatst gekende technische specificaties van het platform.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 09.02.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

De termijn voorzien in de elektriciteitswet voor het ter beschikking stellen door de CREG van het model van aangifte maakt het voor de CREG niet mogelijk om een raadplegingsperiode langer dan 2 weken te organiseren. De wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot invoering van een plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten werd immers op 16 december 2022 aangenomen en op 22 december 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet legt de CREG op om het model van aangifte ten laatste op 28 februari 2023 bekend te maken. Teneinde voldoende tijd te voorzien om het model aan te passen aan de opmerkingen geformuleerd door de marktspelers, wenst de CREG de antwoorden op de raadpleging uiterlijk 9 februari 2023 te ontvangen.