Ontwerpbeslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening

Deadline:17 januari 2018
Publicatie:20 december 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1712 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 17.01.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1712@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 72, consult.1712@creg.be

Print Contact