Ontwerpbeslissing van de CREG aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR houdende een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017

Deadline:31 maart 2017
Publicatie:23 maart 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode loopt van 23.03.2017 om 23:59 CET tot en met vrijdag 31.03.2017 om 23:59 CET.

De raadplegingsperiode werd tot 8 dagen beperkt gezien de wens van Elia en van de CREG om de beslissing hierover te kunnen publiceren vóór de uiterste datum voor indiening van de offertes in het kader van de aanbesteding voor strategische reserve in 2017.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1619@creg.be
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Bart De Waele, tel +32 2 289 76 75, consult.1619@creg.be

Print Contact