Deadline
Publicatie
Status
Gesloten

Onderwerp

In een context van sterke stijging en volatiliteit van de energieprijzen heeft de CREG een toenemend gebrek aan transparantie op de aardgas- en elektriciteitsmarkten ten aanzien van de consumenten vastgesteld, als gevolg van de sterke toename van formules die de leveranciers toepassen. Krachtens artikel 23bis van de elektriciteitswet en artikel 15/14bis van de gaswet, stelt de CREG bij deze ontwerpbeslissing twee maatregelen vast die ertoe strekken het gebruik door gas- en elektriciteitsleveranciers van bepaalde indexeringsparameters voor variabele prijsaanbiedingen tijdelijk te beperken.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 01.12.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2469@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Kurt Hernot, Natalie Cornelis, Pascal Boucquey, Nadia Aissa
02/2897611
consult.2469@creg.be