Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. De wijzigingen hebben betrekking op de introductie van het regulatoir kader voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 02.03.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1718@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomit√© van de CREG:
    CREG
    De heer Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

An Pieck, Tel.: +32 2 289 76 11, consult.1718@creg.be