Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met, na een openbare raadpleging, een ontwerp van koninklijk besluit uit te werken tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking komen van de investeringskosten die toelaten om elke capaciteit in een capaciteitscategorie te klasseren, en de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden in overeenstemming met artikel 7undecies, §5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Met deze openbare raadpleging wenst de CREG de opmerkingen van de marktspelers bij haar ontwerpvoorstel te ontvangen.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 21.10.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.CRM@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode, Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be