Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

Gezien de inwerkingtreding van de methodologieën van ACER zoals bedoeld in artikel 23 van de verordening (EU) 2019/943 moeten er wijzigingen worden aangebracht aan het koninklijk besluit van 28 april 2021. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de afschaffing van de verwijzing naar de mediaan van de inkomsten (P50) en de vervanging ervan door de verwachte inkomsten en de bepaling van de WACC, met inbegrip van een risicopremie. Er zou met deze wijziging rekening moeten gehouden worden vanaf de veiling van 2022. Aangezien de CREG over een voorstelbevoegdheid beschikt voor bepaalde elementen van het koninklijk besluit, waaronder de intermediaire waarden, is het haar taak om het voorstel in kwestie in te dienen. De raadpleging die de CREG organiseert moet worden gelezen samen met de raadpleging die tegelijkertijd wordt gelanceerd door de Algemene Directie Energie en Elia.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

De raadplegingsperiode begint op 20.09.2021 en eindigt op 08.10.2021 om 23.59 uur CET.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.CRM@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode & Bart De Waele, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be