Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot haar ontwerpnota over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader aangekochte capaciteit wordt bepaald Hiermee anticipeert de CREG op haar voorstelbevoegdheid voor deze parameters, die haar werd toegekend door artikel 25, 4 van de Verordening (EU)2019/943.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 06.12.2019 om 18.00 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.2024@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Zowel inzake de vertrouwelijkheid van het antwoord als de niet-onthulling van de naam van de respondent, dient de respondent aan te geven of dit geldt ten aanzien van hetzij alle partijen buiten de CREG, hetzij alle partijen buiten het CRM-opvolgingscomité.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.2024@creg.be