Openbare raadpleging over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer

Deadline:08 maart 2019
Publicatie:15 februari 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG ontving op 4 februari 2019 een goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een voorstel van werkingsregels voor de toegang tot de intradaymarkt in het kader van congestiebeheer.

Dit voorstel werd door Elia, na eerder overleg met de CREG, ontwikkeld om regels op te stellen voor de compensatie van energie in het kader van countertradingacties op de Nemo Link interconnector. Dit betreft een additioneel middel voor congestiebeheer in het transmissienetwerk van Elia. Het voorstel voorziet in een testperiode van één jaar vanaf de finale goedkeuring van het voorstel door de CREG.

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 33, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement van de CREG organiseert het Directiecomité een openbare raadpleging met betrekking tot het integrale voorstel van Elia. Na ontvangst van de antwoorden van de Belgische belanghebbenden zal het Directiecomité een beslissing over het voorstel nemen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 08.03.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1905@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 72, consult.1905@creg.be

Print Contact