Openbare raadpleging over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer

Deadline:10 april 2020
Publicatie:20 maart 2020
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Met CREG beslissing (B)1905 van 4 april 2019 werd de aanvraag van ELIA TRANSMISSION BELGIUM tot goedkeuring van werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer goedgekeurd voor een testperiode van 1 jaar.

Deze periode loopt vanaf 1 mei 2019 tot 30 april 2020, met als voorwaarde voor een eventuele verlenging en aanpassing van de regels, om een aangepast voorstel over te maken voor 1 februari 2020. Na afstemming met de CREG werd overeengekomen om het aangepaste voorstel pas over te maken op 7 februari 2020.

U vindt het aangepaste voorstel als bijlage van deze raadpleging. Er wordt ook een ondersteunende en informatieve nota bijgevoegd, waarin toelichting gegeven wordt bij de opmerkingen van de CREG uit beslissing (B)1905 en die verzocht werden om te onderzoeken bij de indiening van een nieuw voorstel. In het bijzonder diende Elia te analyseren welke de toegevoegde waarde was in termen van flexibiliteit, liquiditeit en kosten en welke de mogelijke impact was voor de marktspelers. Daarnaast diende Elia ook het tegenvoorstel van FEBEG, geformuleerd als antwoord tijdens de openbare raadpleging voorafgaand aan beslissing (B)1905, te analyseren.

Het aangepaste voorstel voorziet, behoudens enkele kleine herformuleringen en verduidelijkingen, voornamelijk twee wijzigingen. Ten eerste wordt de goedkeuring gevraagd voor onbepaalde duurtijd, waarbij voorzien wordt dat op initiatief van Elia of op vraag van de CREG een nieuw voorstel kan ingediend worden. Ten tweede wordt het toepassingsgebied voor de regels uitgebreid met twee additionele mogelijke situaties in dewelke Elia gebruik kan maken van de intradaymarkt voor congestiebeheer. Deze raadpleging bevat een versie met aanduiding van de wijzigingen in Track Changes.

Elke maand waarin een activatie plaatsvindt, zal gevolgd worden door een gepaste rapportering. Dit rapport zal niet alleen naar de CREG verstuurd worden, maar ook gepubliceerd worden voor de marktspelers. In de testperiode werd slechts éénmaal gebruik gemaakt van de toegang tot de intradaymarkt.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 10.04.2020 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.2068@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Clara Verhelst, +32 2 289 76 78, consult.2068@creg.be

Print Contact