Openbare raadpleging over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen krachtens artikel 50, lid 1 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: ‘EB GL’)

Deadline:22 februari 2019
Publicatie:25 januari 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen krachtens artikel 50, lid 1, van de EB GL.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 22.02.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1896@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.1896@creg.be

Print Contact