Openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en/of de rampingperiode en over het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa

Deadline:04 oktober 2019
Publicatie:06 september 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG ontving op 17 juni 2019 een goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en/of de rampingperiode en het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa.

Deze voorstellen werden ontwikkeld door Elia en alle transmissienetbeheerder van Continentaal Europa binnen het kader van artikelen 50(3) en 51(1) van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering.

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 33, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement van de CREG organiseert het Directiecomité een openbare raadpleging met betrekking tot de voorstellen van Elia. Na ontvangst van de antwoorden van de Belgische belanghebbenden zal het Directiecomité een beslissing over de voorstellen nemen.

Raadplegingsdocument(en)

Ander document

Verklarende nota

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 04.10.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1989@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.1989@creg.be

Print Contact