Openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Deadline:18 november 2019
Publicatie:28 oktober 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG ontving, op 15 oktober 2019, een verzoek van Elia voor een derogatie van de verplichting waarbij, conform artikel 16, achtste lid van de Elektriciteitsverordening, minimum 70% van de RAM op een kritiek netwerkelement ter beschikking van zone-overschrijdende handel moet worden gesteld.

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot het verzoek om een derogatie van Elia. In parallel met deze openbare raadpleging, zal de CREG het voorstel van Elia voorleggen aan de regulerende instanties van de andere lidstaten die deel uitmaken van de betrokken capaciteitsberekeningsregio’s, zoals bepaald in artikel 16, negende lid van de Elektriciteitsverordening.

Raadplegingsdocument(en)

Verdere stappen

Na afloop van de openbare raadpleging en de in parallel georganiseerde overlegmomenten met de andere betrokken regulerende instanties (zoals gedefinieerd in artikel 16, negende lid van de Elektriciteitsverordening), zal de CREG een beslissing nemen met betrekking tot het voorstel. Wanneer een andere regulerende instantie niet akkoord gaat met de voorgestelde derogatie en dit als dusdanig formeel te kennen geeft aan de CREG, zal ACER gevraagd worden of de voorgestelde derogatie aan Elia moet worden verleend.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 18.11.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.2014@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 11, consult.2014@creg.be

Print Contact