Openbare raadpleging over de methodologie voor de bepaling van de vaste en variabele kosten voor de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de jaren 2020 tot 2026

Deadline:09 september 2019
Publicatie:19 augustus 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Met toepassing van artikel 33, § 1, van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)1964 dd. 3 augustus 2019 tot vaststelling van een methodologie voor de bepaling van de vaste en variabele kosten voor de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de periode 2020 tot 2026. In de wet van 11 april 2003 betreffende voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales worden een aantal richtlijnen geformuleerd die de CREG moet in acht nemen bij het bepalen van de methodologie. In afdeling 5 van de bijlage bij voornoemde wet wordt een overzicht gegeven van de vaste en variabele kosten waarmee rekening moet worden gehouden bij de driejaarlijkse herziening van de kosten bestemd voor de veilige exploitatie van de kosten.  Het directiecomité van de CREG verwijst naar artikel 38 van zijn huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 resp. 12 januari 2017, betreffende de behandeling van opmerkingen. Zo aanvaardt het onder meer geen opmerkingen die hem toekomen na het verstrijken van de raadplegingsperiode en die niet binnen het kader van de raadpleging vallen. Vallen bv. niet binnen het kader van de raadpleging: opmerkingen die geen verband houden met het ontwerp van methodologie vervat in de ontwerpbeslissing van de CREG of indruisen tegen bepalingen van de wet van 11 april 2003. Na ontvangst van de eventuele opmerkingen zal het directiecomité van de CREG de methodologie vaststellen met toepassing van artikel 14, § 8, vierentwintigste lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 09.09.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1964@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    De heer Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Laurent Jacquet, +32 2 289 76 11, consult.1964@creg.be

Print Contact