Openbare raadpleging over het voorgestelde standpunt van de CREG betreffende de toegevoegde zin aan artikel 6 van het Corpus, van het Standaard Aardgasvervoerscontract (versie van 20 december 2019): [vrij vertaald naar het Nederlands] “De transmissiesysteembeheerder blijft gelijktijdig aansprakelijk met de balanceringsoperator en verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de taken die aan de balanceringsoperator worden gedelegeerd binnen de limieten die zijn vastgesteld in het balanceringscontract.”

Deadline:07 februari 2020
Publicatie:24 januari 2020
Status:Gesloten
Domein(en): 
Aardgas

Onderwerp

Fluxys Belgium stelt voor om aan artikel 6 van het Corpus, van het Standaard Aardgasvervoerscontract (versie van 20 december 2019) volgende zin toe te voegen: [vrij vertaald naar het Nederlands] “De transmissiesysteembeheerder blijft gelijktijdig aansprakelijk met de balanceringsoperator en verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de taken die aan de balanceringsoperator worden gedelegeerd binnen de limieten die zijn vastgesteld in het balanceringscontract.

Fluxys Belgium vraagt aan de CREG om dit voorstel goed te keuren met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 6°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en op grond van artikel 2, §1, 2° en artikel 107 van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.

Deze toevoeging is een gevolg van de beslissing van ACER Nr 12/2019 van 16 oktober 2019 (Bijlage I).

Dit voorstel werd bij de CREG ingediend per mail van 6 januari 2020, nadat Fluxys Belgium haar gewijzigd voorstel van belangrijkste voorwaarden bij de CREG heeft ingediend op 20 december 2019.

Aangezien over het voorstel van deze zin nog geen openbare raadpleging heeft plaats gehad, organiseert de CREG over zijn standpunt betreffende de toegevoegde zin een openbare raadpleging overeenkomstig de artikelen 33 en 35 van het huishoudelijk reglement van het directiecomité.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante document(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 07.02.2020 om 23.59 CET inbegrepen.

Het betreft de toevoeging van één enkele zin aan Artikel 6 van het Corpus van het Standaard Aardgasvervoerscontract (versie 20 december 2019).
Deze toevoeging is het gevolg van de ACER beslissing Nr 12/2019 van 16 oktober 2019 (Bijlage I).
Aangezien Fluxys Belgium, Creos en Balansys de intentie hebben om tegen april 2020 Plan A volledig in werking te laten treden en zij hiervoor 2 maand nodig hebben om hun netgebruikers hierover volledig in te lichten, is het aangewezen om de raadplegingstermijn te beperken tot 2 weken.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.2047@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Koen LOCQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Maria-Isabella Detand, +32 2 289 76 11, consult.2047@creg.be

Print Contact