Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van werkingsregels voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia Transmission Belgium (hierna : “Elia”) op 13 november 2020 bij de CREG ter goedkeuring indiende. Voorafgaand aan dit voorstel van werkingsregels heeft Elia, naast de organisatie van een reeks publieke meetings (“Task Force CRM”) waarbij verschillende aspecten van het design van het capaciteitsvergoedingsmechanisme werden voorgesteld en besproken, een openbare consultatie georganiseerd over een ontwerpversie van voorstel van werkingsregels (zie website Elia voor alle informatie hierover). Het voorstel van werkingsregels dat Elia bij de CREG indiende, wijkt vanzelfsprekend af van het ontwerpvoorstel waarover geconsulteerd werd. Met het oog op het opstellen van haar ontwerpbeslissing, wenst de CREG van de marktactoren hun opmerkingen te ontvangen op het uiteindelijke voorstel van werkingsregels van Elia. De CREG voorziet een raadplegingstermijn van zes weken. Over de nog te nemen ontwerpbeslissing door de CREG zal er eveneens nog een raadpleging georganiseerd worden.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 08.01.2021 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2150@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.2150@creg.be